Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2010/11:MJ411 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar till utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 467 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 5 595 861 000 kr.

Motivering

Sett ur ett internationellt perspektiv ligger Sverige i framkant på miljöområdet. Även om det ännu återstår saker att göra här hemma går det i många fall att göra mycket mer för samma, eller mindre, resurser i andra delar av världen.

Delar av utlandsbiståndet samt direkta miljöanslag bör därför användas till offensiva och resurseffektiva satsningar mot de globala miljöproblemen. Vi avsätter därför redan år 2011 100 miljoner kronor till klimatsatsningar i utvecklingsländer.

Sverigedemokraterna tar även situationen i vårt innanhav Östersjön på allvar – dels genom ett årligt tillskott på 207 miljoner kronor, dels genom att öka resurserna för att sanera och återställa förorenade områden med Östersjön som prioriterat område. Vi stärker även anslagen för åtgärder för att främja biologisk mångfald. Slutligen får Kemikalieinspektionen ökat anslag för att leva upp till vårt mål om att genomföra en radikal begränsning av kemiska tillsatser.

Anslagsförslag 2011 för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (SD)

Tusental kronor

Anslag (ramanslag)

Regeringens förslag

Avvikelse gentemot regeringens förslag

1:1

Naturvårdsverket

375 332

1:2

Miljöövervakning m.m.

294 993

1:3

Åtgärder för värdefull natur

829 952

+50 000

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden

531 518

+100 000

1:5

Miljöforskning

91 878

1:6

Kemikalieinspektionen

189 448

+10 000

1:7

Internationellt miljösamarbete

141 031

1:8

Stockholms internationella miljöinstitut

11 928

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

206 666

1:10

Klimatanpassning

117 000

1:11

Inspire

50 000

1:12

Åtgärder för havs- och vattenmiljö

578 749

+207 000

1:13

Insatser för internationella klimatinvesteringar

228 100

1:14

Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland

60 000

1:15

Hållbara städer

30 000

1:16

Skydd av värdefull natur

742 000

1:17

Havs- och vattenmiljömyndigheten

101 865

2:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

46 135

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

502 266

Nytt anslag från Sverigedemokraterna

Klimatsatsningar i utvecklingsländer

+100 000

Summa för utgiftsområdet

5 128 861

+467 000

Stockholm den 27 oktober 2010

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Yrkanden (1)

  • 0
    Riksdagen anvisar till utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 467 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 5 595 861 000 kr.
    Behandlas i
    Kammarens beslut
    Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.