Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Motion 2022/23:1275 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 19 Regional utveckling

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Regionala utvecklingsåtgärder

1 993 337

70 000

1:2

Transportbidrag

450 864

±0

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020

1 440 000

±0

1:4

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021–2027

650 000

±0

Summa

4 534 201

70 000

1:1 Regionala utvecklingsåtgärder

Många glest befolkade kommuner har, även om besöksintresset för våra skyddade områden växer, en negativ utveckling av sysselsättningen och skatteintäkterna. Dessa kommuner som därmed bär ett betydande ansvar för de kollektiva nyttor som ges av skyddade skogar med höga naturvärden bör kompenseras genom ökat statligt stöd för turistsatsningar. Vi föreslår ett speciellt riktat stöd till bidrag till ökad turism till kommuner med hög andel urskog. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 30 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2023.

Lanthandeln är en bärande del av många mindre orters överlevnad. Vänsterpartiet vill stärka den lokala kommersiella servicen på landsbygden och föreslår därför en speciell satsning i anslutning till det särskilda driftsstödet i utsatta och sårbara områden. Lanthandeln behöver moderniseras. Behovet av digitalisering och effektivisering är stort men utrymmet för detta ofta litet för de mindre verksamheter som berörs av stödet. Satsningen skulle möjliggöra insatser för modernisering och digitalisering i verksam­heten under en tvåårsperiod. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 40 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2023.

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

Andrea Andersson Tay (V)

Ida Gabrielsson (V)

Samuel Gonzalez Westling (V)

Tony Haddou (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Jessica Wetterling (V)

Birger Lahti (V)

Lorena Delgado Varas (V)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.