Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Motion 2021/22:4123 av Helena Lindahl m.fl. (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Granskad
2021-10-06
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Målet för den regionala utvecklingspolitiken är utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet. Centerpartiet anser att politiken ska utgå från regionala behov och att de regionala utvecklingsmedlen i första hand ska hanteras av regionerna och inte centralt. Samtidigt ska politiken bidra till nationella mål. Regelverken för de regionala företagsstöden och transportbidraget behöver bli bättre anpassade för mindre företag och ska tydligare bidra till ökad håll­barhet och jämställdhet.

Viktiga utgångspunkter för genomförandet av EU:s sammanhållningspolitik är hög måluppfyllelse och ett förenklat genomförande. Sverige bör bland annat verka för en samlad förvaltning av strukturfonderna på en myndighet. Det leder till en resursbespar­ing av nationell administration av fonderna och en förenkling för de aktörer som ska ansöka om finansiering. 

Tillgång till kommersiell service

Regionernas insatser för att upprätthålla en tillfredsställande tillgång till kommersiell service är av stor vikt för livskraftiga samhällen. Den lokala butiken eller drivmedels­stationen är ofta en förutsättning för att en mindre ort på landsbygden ska kunna fungera och locka till sig invånare, företag och besökare. Centerpartiet bidrog till att de offent­liga satsningarna på stöd till kommersiell service på landsbygden väsentligt ökade under alliansregeringen. Bland annat initierades ett driftsstöd för kommersiell service som bidrar till långsiktiga planeringsförutsättningar för lanthandlar i glesbygd. Betydande resurser har också kanaliserats via Tillväxtverket och landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1 Centerpartiets förslag till anslag för 2022 för utgiftsområde 19 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Regionala utvecklingsåtgärder

2 560 937

350 000

1:2

Transportbidrag

430 864

±0

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020

1 600 000

±0

1:4

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021–2027

650 000

±0

Summa

5 241 801

350 000

Tabell 2 Centerpartiets förslag till anslag för 2022 till 2024 för utgiftsområde 19 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, miljoner kronor

 

 

Avvikelse från regeringen

 

 

2022

2023

2024

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

1:1

Regionala utvecklingsåtgärder

350

±0

±0

Summa

350

±0

±0

Centerpartiets överväganden

Anslag 1:1 föreslås minska med 500 miljoner till följd av att den tillfälliga satsning som regeringen föreslår avvisas. För Centerpartiet är det centralt att lands- och glesbygd ges permanenta och strukturellt riktiga förutsättningar att växa. Det görs inte primärt genom ettåriga paket utan genom ett förbättrat företagsklimat, konkurrenskraftiga gröna näringar, infrastrukturinvesteringar samt en bostadspolitik som möjliggör byggande också på lands­bygden. Anslaget föreslås öka med 150 miljoner kronor till följd av att det föreslagna investeringsstödet för drivmedelsstationer förstärks. Stödet bör också utformas så att ersättning kan utgå till de ägare av aktuella drivmedelsstationer som, i samband med det arbete som rör anpassning till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrif­ter, också installerar laddplatser. Samtidigt som stödet införs bör också viss dispens i tid, avseende när åtgärderna behöver ha vidtagits, beviljas berörda ägare.

 

 

Helena Lindahl (C)

 

Peter Helander (C)

Per Schöldberg (C)

Rickard Nordin (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.