Till innehåll på sidan

Utbyggnad av vindkraft på Öland

Motion 2005/06:N318 av Agne Hansson och Margareta Andersson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2005-10-05
Hänvisning
2005-10-13
Bordläggning
2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen sin mening vad i motionen anförs om underlättande av vindkraftsutbyggnad på Öland.

Motivering

Ett hållbart energisystem måste bygga på förnybara energikällor. Sverige bör vara föregångare med höga ambitioner och sträva efter att minska de klimatpåverkande utsläppen från fossila bränslen. Förnybara energikällor minskar utsläppen och är ur miljösynpunkt bra. Det främjar också ny miljöteknisk utveckling och är ur näringspolitisk synpunkt till fördel.

Sverige har föresatt sig att bygga ut vindkraften. Det är riktigt och viktigt. Idag ligger Sverige exempelvis långt efter både Tyskland och Danmark i utbyggnad. Sverige ligger således långt efter med vindkraftsutbyggnaden. Sverige bör därför forcera utbyggnaden av vindkraften.

Utöver de etableringar som planeras att bli havsbaserade i länet bl.a. vid Midsjöbankarna, Utgrunden och Kårehamn i Kalmar sund är Öland ett lämpligt område för etablering av vindkraft. Men det finns många hinder och problem som bromsar en vidare utbyggnad. Med förbättrade allmänna och speciella förutsättningarna för etablering av vindkraft bör dessa områden bli ett viktigt område för leverans av ren förnybar energi. Det främjar tillväxt och ligger i linje med en aktiv positiv regionalpolitik.

Hindren för utbyggnad är flera. En vidare utbyggnad bromsas av att inte elnätet är dimensionerat för en vidare utbyggnad av vindkraften. Staten bör sätta press på Svenska kraftnät så att en uppgradering av elnätet på Öland genomförs som medger ökad produktion av vindkraft.

Planförfarandet vid nyetablering är en omständlig och tidskrävande process. En snabb översyn av planbestämmelserna bör göras som möjliggör en snabbare processväg. Regelsystemet bör ses över på ett sådant sätt att vindkraften jämställs med övriga motstående intressen.

Ett kvantitativt mål för vindkraftsutbyggnaden behöver förtydligas. Med ett kvantitativt mål kan vindkraftsintresset hävdas i sådan fysisk planering och tillståndsprövning där vindkraftsintresset behöver vägas mot andra sedan tidigare etablerade intressen rörande mark- och vattenanvändning. Utan kvantitativt mål blir det otydligt vilken tyngd vindkraften skall ges i avvägningar mellan olika intressen. Denna otydlighet bör elimineras.

Ett annat hinder för vindkraftsetablering är den otydliga rollfördelningen mellan kommun och länsstyrelse. I samband med inrättande av en nationell vindkraftsplan bör den i dagsläget otydliga rollfördelningen mellan kommun och länsstyrelse vid tillståndsprövning av vindkraftverk förtydligas.

För att möjliggöra en snabbare utbyggnad av vindkraften bör införandet av en statlig lånegaranti för vindkraftsutbyggnad övervägas av regeringen. Vad som ovan sagts om underlättande av vindkraftsutbyggnad på Öland bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 29 september 2005

Agne Hansson (c)

Margareta Andersson (c)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen sin mening vad i motionen anförs om underlättande av vindkraftsutbyggnad på Öland.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.