Uppvärdering av föräldraskapet

Motion 2011/12:So325 av Andreas Carlson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-03
Numrering
2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka på vilket sätt föräldraskapet kan uppvärderas.

Motivering

Föräldrar har en mycket viktigt uppgift. Det är föräldrars ansvar att ge sina barn trygghet, kärlek och uppfostran. Ingenting är mer betydelsefullt än föräldrarnas tid med sina barn. Uppfostran kan aldrig institutionaliseras. De viktigaste lösningarna på ungdomars psykiska ohälsa finns i deras närmiljö. Självklart är det så att det finns allt för många barn, som växer upp med föräldrar som under olyckliga omständigheter saknar möjligheten att skapa trygghet. Varje sådant fall är en tragedi och då måste det gemensamma gripa in. Men det är att börja i fel ände om man inte samtidigt arbetar med orsakerna till problemen.

Att uppvärdera föräldrarna innebär att ge stöd - inte styra. Detta är särskilt viktigt när föräldrar är osäkra på vad föräldrarollen innebär. Familjecentraler är ett etablerat koncept i många kommuner, där kommun och landsting samarbetar. Många upplever nog att det under småbarnsåren finns relativt mycket hjälp och råd att få men att det är svårare att veta vart man ska vända sig när barnen blir större eller är tonåringar. Vi behöver få fler och bättre familjecentraler som är anpassade för att vara ett stöd under hela barnets uppväxtperiod.

De föräldrautbildningar som erbjuds handlar oftast om småbarnsåren. Det bör fortsatt vara ett prioriterat fokus, men föräldrautbildningar som ger stöd till föräldrar med äldre barn behövs också. Skolans föräldramöten är en naturlig träffpunkt för många föräldrar. Det bör här ges utrymme för samtal och stöd.

Att föräldrarnas roll är så viktig borde inte vara en kontroversiell sak. Gång på gång talar vi dock om statens ansvar innan vi pratar om föräldrarnas ansvar. Det kan exempelvis handla om att vi inte tillräckligt tydligt förväntar oss av föräldrarna att de – oavsett om de lever ihop eller inte – tar ett gemensamt ansvar för sitt barn. Det visar sig även att många får ett lägre underhållsstöd via staten för sina barn än vad de skulle få om föräldrarna istället hade kommit överens. Självklart finns det situationer när det gemensamma ska gå in med stöd men vi måste ha en grundläggande tilltro till familjer och föräldrar att komma överens.

I mars 2009 beslutade regeringen om Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla. Föräldrastödsstrategins övergripande mål är ett universellt förebyggande föräldrastöd där alla föräldrar erbjuds samma möjligheter till stöd och hjälp till dess att barnet fyller 18 år. Regeringen gav under 2010 Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att fördela 60 miljoner kronor till ett urval av kommuner med syftet att besvara frågor som identifierats som viktiga för att uppfylla de mål och delmål som omfattas av den nationella strategin. Uppdraget ska redovisas i juni 2014.

Detta är mycket positivt men jag anser att det behövs fler initiativ och insatser som syftar till att stärka och uppvärdera föräldraskapet. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 3 oktober 2011

Andreas Carlson (KD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka på vilket sätt föräldraskapet kan uppvärderas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.