Till innehåll på sidan

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet

Motion 2011/12:Ju385 av Thoralf Alfsson och Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-05
Numrering
2011-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Brå i uppdrag att genomföra en ny studie i hur brottsligheten bland invandrare och invandrares barn utvecklat sig sedan senaste studien från Brå.

Motivering

Brottsförebyggande rådet har vi två tillfällen tagit fram statistik angående brottlighet bland svenskar och invandrare som sedan utmynnat i två rapporter. Den första rapporten publicerades 1996 och hade rubriken Invandrare och invandrares barns brottslighet – en statistisk analys. Den andra rapporten publicerades 2005 med rubriken Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet. Rapporten från 1996 byggde på statistik från åren 1985–1989 och rapporten från 2005 byggde på statistik från åren 1997–2001. Då rapporten från 2005 har varit mycket omdiskuterad och det faktum att Brå i sin rapport från 2005 inte gör någon uppdelning i nationell tillhörighet eller regiontillhörighet som BRÅ gjort i sin rapport från 1996 har en rad ifrågasättanden och tillit till rapporten kommit i dagen.

Som motiv för studien 2005 angav Brå följande motivering.

De senaste tillgängliga uppgifterna om personer som är misstänkta för brott med svensk respektive utländsk bakgrund och sträcker sig fram till och med år 1989. Sedan dess har närmare 300 000 flyktingar kommit till Sverige. Även antalet personer födda i Sverige med en eller två utrikes födda har ökat. Samtidigt har 1990-talets lågkonjunktur inneburit ökade svårigheter för dessa grupper. Andelen av den som var arbetslösa och beroende av socialbidrag ökade liksom boendesegregationen.

Med tanke på ovanstående formulering anser vi att det idag är av än större vikt och motiverat att genomföra en ny studie då antalet personer med utländsk bakgrund som fått uppehållstillstånd i Sverige sedan 2001 är mycket stort. Detsamma gäller även antalet personer födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar. Vi vet också att antalet utanförskapsområden ständigt ökar och att antalet boende i dessa områden också ökat i antal.

Det är av stor vikt att beslutsfattare och lagstiftare har adekvata underlag för att fatta riktiga och effektiva åtgärder mot brottslighet och brottsförebyggande åtgärder. Därför anser vi att det är hög tid att ge Brå i uppdrag att genomföra en ny studie av hur brottsligheten bland svenskar och invandrare och invandrares barn utvecklats sedan senaste studien. I uppdraget skall även ingå en indelning av invandrare likt den som gjordes i studien från 1996. Det skulle även vara av värde för beslutsfattare och lagstiftare om det även gjordes en adekvat uppdelning i studien av boendeort i Sverige som t.ex. stad, landsbyggd och s.k. utanförskapsområden.

Stockholm den 29 september 2011

Thoralf Alfsson (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Brå i uppdrag att genomföra en ny studie i hur brottsligheten bland invandrare och invandrares barn utvecklat sig sedan senaste studien från Brå.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.