Till innehåll på sidan

Universitetsutbildning till Karlskoga/Degerfors

Motion 1999/2000:Ub446 av Peter Pedersen och Murad Artin (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1999-10-05
Hänvisning
1999-10-12
Bordläggning
1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

De senaste åren har alla kommuner i Örebro län, med Örebro som
undantag, tappat i folkmängd, främst genom utflyttning. Den öppna
arbetslösheten är fortfarande för hög, inte minst bland ungdomar.
Degerfors är i hög grad beroende av ortens största företag, Avesta
Sheffield AB, vars stålverk för några år sedan var nedläggningshotat. I
Karlskoga kvarstår ett starkt beroende till Bofors inom Celsiuskoncernen.
Det är högst sannolikt att nedskärningarna och omstruktureringen av det
svenska försvaret, inklusive framtida försvarsmaterielbeställningar,
kommer att påverka Bofors och därmed den integrerade arbetsmarknaden
i Karlskoga-Degerfors med omnejd mycket hårt.
En ökad omställning och avknoppning av företag till civil produktion har
inletts och är ganska framgångsrikt. Med en sådan omvälvande
omstrukturering tar tid och det måste sättas in stöd från alla nivåer om det
skall bli framgångsrikt. Det finns en stor naturvetenskaplig/teknisk
kompetens i området, som riskerar att försvinna om inte alternativa och
tekniskt avancerade verksamheter kommer igång i ännu snabbare takt.
Denna kompetens skulle universiteten i Örebro och Karlstad kunna dra
stor fördel av. Fler högskoleutbildningar i Möckeln-regionen skulle vara ett
lyft och inge framtidshopp, eftersom universitet/högskolor och deras
utbildningsprogram ofta leder till en positiv utveckling på berörda orter. Det
kan ske successivt och på olika sätt, t.ex. att fler universitetsprogram kan
förläggas till Karlskoga/Degerfors genom distansutbildning och/eller
"vanlig" undervisning, till att en universitetsfilial, med främst
naturvetenskaplig/teknisk inriktning, byggs upp.
En regional fotbollsakademi är på gång i Degerfors. Detta kan leda till
ledarutbildning på olika nivåer och universitetsstudier med anknytning till
idrott, främst fotboll. På sikt kan denna byggas upp till ett riksrekryterande
fotbollscentrum, en nationell fotbollsakademi.
Ett likartad motion (1998/99:Ub419) har behandlats men avslagits av
riksdagen. Motiveringen var i princip att det ankommer på berörda
universitet att bestämma om var de förlägger sina utbildningsprogram. Både
Karlstad och Örebro är nya universitetsstäder. Det är inte rimligt att kräva att
de i ett utvecklings- och upppbyggnadsskede skall kunna anslå de medel som
krävs för en satsning som uppfyller motionens förslag. Det behövs extra
anslag för att klara detta. Det har mer eller mindre utlovats stöd för de orter
som drabbas av omstruktureringen inom försvaret och försvarsindustrin. En
satsning på högre utbildning skulle snart betala sig.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär att en utredning tillsätts för
att belysa förutsättningarna, utvecklingsmöjligheterna och
konsekvenserna, i ett brett samhällsperspektiv, vid en förläggning av
universitetsprogram till Karlskoga/Degerfors, med anknytning till
universitetet i Örebro och/eller Karlstad,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att man bör överväga att tilldela berörda
universitet extra anslag, om förutsättningar för den i motionen
föreslagna utbildningssatsningen i Karlskoga/Degerfors anses
föreligga.

Stockholm den 2 oktober 1999
Peter Pedersen (v)
Murad Artin (v)


Yrkanden (4)

 1. att riksdagen hos regeringen begär att en utredning tillsätts för att belysa förutsättningarna, utvecklingsmöjligheterna och konsekvenserna, i ett brett samhällsperspektiv, vid en förläggning av universitetsprogram till Karlskoga/Degerfors med anknytning till universitetet i Örebro och/eller Karlstad
  Behandlas i
 2. att riksdagen hos regeringen begär att en utredning tillsätts för att belysa förutsättningarna, utvecklingsmöjligheterna och konsekvenserna, i ett brett samhällsperspektiv, vid en förläggning av universitetsprogram till Karlskoga/Degerfors med anknytning till universitetet i Örebro och/eller Karlstad
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att man bör överväga att tilldela berörda universitet extra anslag, om förutsättningar för den i motionen föreslagna utbildningssatsningen i Karlskoga/Degerfors anses föreligga.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att man bör överväga att tilldela berörda universitet extra anslag, om förutsättningar för den i motionen föreslagna utbildningssatsningen i Karlskoga/Degerfors anses föreligga.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.