Underlätta för jobbskaparna

Motion 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Sammanfattning

Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra av fem nya jobb skapas i de små och medelstora företagen. När nya jobb skapas, läggs grunden för ett minskat utanförskap och mer skatteintäkter som kan användas till vård av våra äldre och skolgång till våra barn.

 

Vi vill att det ska vara lätt att få jobb i Sverige. En förutsättning för detta är att det ska vara enkelt att starta och driva de företag som skapar jobb. En annan viktig förutsättning är att utbildning ska löna sig. Centerpartiet lovar att envist fortsätta arbetet för ett bättre klimat för jobbskaparna – för hållbar tillväxt i hela landet och för varje människas rätt att skapa ett bättre liv åt sig själv och sin familj.

 

Centerpartiet vill fortsätta att minska kostnaderna för jobbskaparna och regelkrånglet för företagen. Vi ser gärna också att fler unga tar klivet ut och startar företag, bland annat har vi i alliansregeringen satsat på ungas företag genom insatser till exempelvis Ung Företagsamhet (UF). I vårt Sverige ska det bli tryggare att driva företag, enklare att finansiera sin nya affärsidé, och lättare att få sitt entreprenörskap att gro.

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Sänk kostnaden för att driva företag

Förbättra för det personliga och direkta ägandet

Enklare att driva företag

Tryggare att driva företag

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sänkta arbetsgivaravgifter för unga.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sänka kostnaderna för, och korta tiden det tar, att starta företag, och om att minska kraven på initialt aktiekapital.
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av högkostnadsskydd för företagens sjuklöner.
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reformera skattereglerna för fåmansbolag och personaloptioner.
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förenkling av generationsväxlingen i mindre företag.
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av ”en dörr in” för uppgiftslämning till staten.
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till offentlig upphandling.
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om företagares trygghet vid sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet.

Sänk kostnaden för att driva företag

Många ungdomar har fått jobb tack vare att regeringen sänkt arbetsgivaravgifterna för unga. Centerpartiet vill förstärka ungas chanser till jobb genom att sänka arbetsgivaravgiften ytterligare för dem under 23 år, eftersom många unga har svårt att få sitt första jobb. De allra yngsta har svårt att konkurrera med mer erfarna personer. Genom att sänka arbetsgivaravgiften för den här gruppen, blir det betydligt enklare för dem att få in en fot på arbetsmarknaden.

 

Om skatterna höjs på jobben är det de unga som drabbas allra hårdast. Detta i en tid då vi behöver reformer som ser till att utanförskapet bland unga minskar. Om en stor del av Sveriges unga ställs utan arbete hotas framtidstron, och våra möjligheter till en positiv utveckling av Sverige försämras.

 

Sänkta kostnader på arbete ger utrymme för fler företag att anställa fler. När det finns ett ekonomiskt utrymme vill Centerpartiet fortsätta arbetet med att sänka arbetsgivaravgifterna. Vi ser detta som ett viktigt instrument för att underlätta för de jobbskapande småföretagen och därmed ge fler människor möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

 

För små företag är kostnaderna när anställda blir sjuka särskilt betungande. Med ett högkostnadsskydd som gäller redan för de första dagarna när medarbetarna är sjuka, kan kostnaderna sänkas och risken för små företag att nyanställa minska. Detta gör det lättare för människor som står långt från arbetsmarknaden att få ett jobb. Vi vill sänka företagens kostnader för sjuklöner genom ett nytt högkostnadsskydd som är särskilt förmånligt för de små och medelstora företagen.

Förbättra för det personliga och direkta ägandet

Det personliga ägandet är en förutsättning för drivkraften att förändra, förbättra och att skapa värden som kan föras över till nästa generation. Organisationer som Ung Företagsamhet fyller en viktig uppgift i att ge unga erfarenhet av företagsamhet. Att många människor har en egen erfarenhet av att äga och driva verksamheter är en kunskapstillgång som ger nätverk och goda lokala förutsättningar för att skapa nya företag i tider av omvandling och kriser. Skattesystemet ska premiera det personliga, direkta, arbetande, aktiva ägandet, som har starka positiva effekter för samhället, inte göra detta mindre gynnsamt än det institutionella, indirekta, passiva och anonyma ägandet. Idag kan beskattningen på det aktiva, arbetande ägandet i praktiken vara mer än dubbelt så högt som det passiva, indirekta ägandet. Skatten bör lättas på delägarskapet för dem som avstår lön för sitt arbete för att omvandla till ett risktagande genom långsiktig kapitalinsats i företaget, så kallade personaloptioner.

 

Förutom att förbättra förutsättningarna för det personliga och direkta ägandet med lägre beskattning på delägarskap och investeringar i växande företag genom att reformera skattereglerna för fåmansbolagen och personaloptioner, vill vi förenkla generationsväxlingen i mindre företag såsom exempelvis vid övertagande/köp av lantbruk eller industrier och se över 3:12-reglerna för att gynna små och växande företag. 

 

Det är viktigt att bättre ta tillvara alla de som vill starta företag och göra vägen till en företagsstart enklare. Många människor har begränsat kapital att investera i ett företag. Detta kan vara en orsak till att relativt få unga entreprenörer beslutar sig för att förverkliga sin företagsidé. Centerpartiet vill att så många som möjligt av dem som drömmer om att starta ett företag ska få möjligheten att göra det.

 

Alliansregeringen sänkte kapitalkravet vid start av aktiebolag från 100 000 kronor till 50 000 kronor. Detta var ett första steg för att sänka trösklarna för entreprenörskap och företagande. För att ytterligare sänka trösklarna vill Centerpartiet fortsätta att sänka kapitalkravet för start av aktiebolag från dagens nivå på 50 000 kronor till en lägre nivå. Detta var en av Världsbankens rekommendationer till Sverige i sin senaste rapport, för att stärka exempelvis ungas företagande. Världsbanken konstaterade att dagens krav på aktiekapital verkar hämmande för nystart av aktiebolag.

 

Utöver detta vill Centerpartiet förkorta tiden för att starta företag så att det ska bli möjligt för fler entreprenörer att göra verklighet av sina idéer. Idag är handläggningstiden för att registrera aktiebolag 16 dagar. Vi vill mer än halvera den tiden. Alliansregeringen gav Bolagsverket i uppdrag att säkerställa att i de fall ärendet inte behöver kompletteras ska registrering av aktiebolag ske inom fem arbetsdagar. Detta uppdrag bör den nya regeringen fullfölja och utvärdera.

Enklare att driva företag

Det behöver bli enklare att driva företag i Sverige. Genom mindre regelkrångel kan företagen fokusera på sin verksamhet, växa och anställa.  Onödig byråkrati hämmar företagens tillväxt. Därför påbörjade alliansregeringen under sin tid vid makten arbetet med att införa ”en dörr in” för uppgiftslämning till staten. Centerpartiet vill att regeringen går vidare med de beslut gällande utveckling av företagsuppgiftsinlämning via ”en dörr in” som fattades av alliansregeringen.  

 

Varje år upphandlar myndigheter, landsting och kommuner varor och tjänster för minst 500 miljarder kronor. Många av dem som upphandlar och lämnar anbud anser att offentlig upphandling är krångligt. Detta leder till att, inte minst många små företag, avstår från att delta. Alliansregeringen har vidtagit fleras åtgärder för att underlätta för upphandlarna. Sedan januari 2014 finns det en dörr in till det stöd som tidigare gavs av flera myndigheter. Uppgifter rörande upphandlingsstöd finns nu samlat hos Konkurrensverket. Detta för att stöd, information och vägledning om offentlig upphandling, sociala hänsyn och miljöhänsyn ska koncentreras, förbättras och förstärkas. Inom givna ramar vill vi fortsätta stärka stödet till upphandlarna. Om upphandlingarna genomförs smartare kan de aktivt bidra till ett konkurrenskraftigare näringsliv, fler innovationer och en bättre miljö. Vi vill därför fortsätta göra det enklare för små och medelstora innovativa företag att delta i upphandlingar.

Tryggare att driva företag

En av Centerpartiets viktigaste prioriteringar är att stärka företagsklimatet för att öka incitamenten att starta, driva och utveckla företag i hela Sverige. En naturlig förutsättning för detta är att trygghetssystemen för företagare förbättras, oavsett företagsform. Centerpartiet kommer fortsätta att driva på för att det ska bli tryggare för den som vill bli företagare, för den som är företagare och för den som vill anställa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Annie Lööf (C)

 

Anders Ahlgren (C)

Daniel Bäckström (C)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Fredrik Christensson (C)

Lena Ek (C)

Eskil Erlandsson (C)

Johan Hedin (C)

Ola Johansson (C)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Anders W Jonsson (C)

Johanna Jönsson (C)

Emil Källström (C)

Helena Lindahl (C)

Per Lodenius (C)

Kerstin Lundgren (C)

Rickard Nordin (C)

Annika Qarlsson (C)

Kristina Yngwe (C)

Solveig Zander (C)

Anders Åkesson (C)

Per Åsling (C)

 

 

Yrkanden (8)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sänkta arbetsgivaravgifter för unga.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sänka kostnaderna för, och korta tiden det tar, att starta företag, och om att minska kraven på initialt aktiekapital.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2014/15:CU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av högkostnadsskydd för företagens sjuklöner.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reformera skattereglerna för fåmansbolag och personaloptioner.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2014/15:SkU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förenkling av generationsväxlingen i mindre företag.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2014/15:SkU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av "en dörr in" för uppgiftslämning till staten.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till offentlig upphandling.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU27
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om företagares trygghet vid sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2014/15:SfU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.