UD-makars socialförsäkringsvillkor

Motion 1993/94:Sf202 av Daniel Tarschys (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
1994-01-25
Bordläggning
1994-02-08
Hänvisning
1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

UD-makarna är en grupp bestående av ca 600 personer,
häri inräknade makor, makar och samboende till
tjänstemän i utrikesförvaltningen. Av dessa är drygt hälften
placerade utomlands. Antalet utländska makar ökar.
UD-makarnas speciella situation är präglad av UD-
tjänstens karaktär med förflyttningsplikt som ett av de
element som ger den dess särprägel. Inom ramen för en
livslång karriär är det vanligt att tjänstemän fullgör 2/3 av
tjänstgöringstiden utomlands.
För de medföljande innebär dessa förflyttningar
särskilda påfrestningar:Möjligheterna till kontinuerlig
yrkesutövning är utomordentligt små. En UD-make som
överger sitt yrke för att ställa upp som medföljande blir
ekonomiskt beroende av UD-tjänstemannen. De drabbas
mycket hårt uti händelse av skilsmässa eller makes dödsfall.
År 1990 trädde nya regler i kraft inom
efterlevandepensioneringen varvid den s.k. änkepensionen
avskaffades.UD-makar förlorar möjlighet att intjäna
pensionspoäng. Pensionsarbetsgruppens förslag om att
pensionsrätten skall grundas på livstidsinkomst kommer att
missgynna UD-makarna.UD-makar som flyttar
utomlands -- vare sig han/hon har förvärvsarbetat i Sverige
eller ej -- förlorar rätten att kalla sig arbetslös och anmäla
sig som arbetssökande till arbetsförmedlingen. Samma
förhållanden gäller vid hemkomsten till Sverige, då UD-
makarna i regel ej kan påvisa förvärvsarbete under
utlandsstationeringen och därför ej kan komma i
åtnjutande av arbetslöshetsersättning.
UD-makarnas situation har uppmärksammats i en rad
sammanhang, senast i en intern UD-utredning utförd av
Åke Berg (1990-09-10). Utrikesutskottet har vid flera
tillfällen, senast under riksmötet 1989/90, behandlat frågan
och understrukit vikten av att de medföljande erbjuds
rimliga villkor. Vissa åtgärder har också vidtagits:
1. År 1985 införde Utrikesdepartementet en särskild
ersättning, benämnd MAK, till medföljande till UD-
tjänstemän under utlandsstationering. Denna ersättning
tillfaller dem som varit utomlands minst 10 år. För varje
utlandsmånad utbetalas årligen 0,42 procent av vid varje
tillfälle gällande basbelopp. Det skulle för närvarande ge 1
720 kr för ett utlandsår. Pensionen utbetalas från 65 års
ålder tills vederbörande avlider.
2. Sedan 1989 betalar Utrikesdepartementet en
gruppensionsförsäkring för medföljande till UD-
tjänstemän under utlandsstationering. En
försäkringspremie om 500 kr i månaden erläggs för
medföljande som erhåller medföljandetillägg. (Ett s.k.
medföljandetillägg inryms i tjänstemannens lön som ett
merkostnadstillägg då make följer med under
tjänstemannens utlandsstationering. Enligt gällande
utlandslönereglemente minskas UD-tjänstemannens
medföljandetillägg om den medföljande har egen
yrkesverksamhet med lön som överstiger ett basbelopp.)
3. År 1991 inrättades en tjänst vid UD:s administrativa
avdelning för att tillvarata UD-makarnas intressen. För att
underlätta de medföljandes arbetsanskaffning har ett
projekt, Utrikes marknadstjänster (UDM), initierats. Det
är ett internationellt nätverk av anslutna UD-makar som tar
uppdrag för svenskt näringsliv.
En översyn av UD-makarnas villkor inom
socialförsäkringssystemet är motiverad. Jag vill särskilt
peka på pensionsfrågorna samt stödet vid arbetslöshet.
Vissa inslag i det förslag till nytt pensionssystem som för
närvarande håller på att utarbetas innebär försämringar för
medföljande till UD-tjänstemän. UD-makarna är i regel
högutbildade men har en ojämn inkomstprofil eftersom de
under långa tider inte kan utnyttja sin kompetens.
UD-makar som återkommer till Sverige är vanligen inte
berättigade till vare sig KAS eller A-kassa och har därtill
ofta svårt att få arbetsmarknadsutbildning med
utbildningsbidrag. Detta problem har skärpts i rådande
arbetsmarknadsläge. Särskilda svårigheter gäller för UD-
makar av utländsk härkomst.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär en översyn av UD-
makarnas villkor inom socialförsäkringssystemet.

Stockholm den 12 januari 1994

Daniel Tarschys (fp)


Yrkanden (2)

 1. att riksdagen hos regeringen begär en översyn av UD-makars villkor inom socialförsäkringssystemet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen hos regeringen begär en översyn av UD-makars villkor inom socialförsäkringssystemet.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.