Tolkservice

Motion 2008/09:So381 av Sofia Larsen (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-03
Numrering
2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en likvärdig och förbättrad tolkservice.

Motivering

Det finns ett stort behov av dövtolkar i vårt land. I Sverige finns cirka tiotusen teckenspråkiga döva personer som är födda döva eller har blivit döva som barn eller under ungdomsåren. Det finns drygt tusen personer med dövblindhet och cirka trettiotusen hörselskadade som har behov av tolk. Behovet av tolk är alltså stort men resurserna är ofta knappa och möjligheten till tolk ser olika ut i olika delar av landet.

Idag finns statliga medel som fördelas ut till landstingen för tolkservice. Det är viktigt och bra att staten understöttar tolkservice men många i behov av tolkhjälp hamnar i kläm på grund av ett snedvridet system i den statliga fördelningen. De statliga bidragen fördelas tyvärr inte ut efter behov, hur många faktiska brukare det finns i varje län, utan efter antalet invånare länet har. Regeringen har börjat arbetet för att göra en rättvisare fördelning, vilket är bra. Det krävs en förändring så att varje landsting får hjälp efter det behov de har.

Tolkservice är oerhört viktigt eftersom att det ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Servicen ger också möjlighet till en god och jämlik utbildning och att komma in på arbetsmarknaden. För att på bästa sätt ge goda förutsättningar och möjligheter för döva, hörselskadade och dövblinda att vara delaktiga på arbetsmarknaden krävs en bra arbetsmarknadstolkning. En sådan fungerar inte alltid idag och den är många gånger otillräcklig.

För att få en likvärdig och bra tolkservice i hela landet krävs det krafttag och en förbättrad lagstiftning där brukare inte hamnar mellan stolarna. Det krävs också ökade resurser samt en bättre och mer rättvis fördelning av angivna medel.

Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 29 september 2008

Sofia Larsen (c)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en likvärdig och förbättrad tolkservice.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.