Tjänstecykel

Motion 2012/13:Sk208 av Caroline Szyber (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-09-21
Numrering
2012-09-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av möjligheterna för arbetsgivare att tillhandahålla tjänstecyklar för sina medarbetare.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över reglerna kring friskvård så att cykel inte likställs med andra dyrare träningsredskap.

Motivering

Sverige borde följa Storbritanniens exempel och genomföra fler åtgärder som främjar cykling. Om människor cyklar mer förbättrar det folkhälsan och minskar trängseln i trafiken. Cyklisters påverkan på den yttre miljön är minimal jämfört med bilisters. Undersökningar från WHO visar att de som cyklar ofta lever längre och har 28 procents minskad risk för att dö i förtid. Satsningar på ökad cykling betalar sig tre till ett enligt samma organisation.

I Storbritannien finns ett system med avdragsrätt för cyklar. Undantaget innebär att skatt, som annars skulle tas ut för förmånen då anställda lånar cykel och säkerhetsutrustning av arbetsgivaren, undantas under förutsättning att den anställda huvudsakligen (till minst 50 procent) använder cykel och utrustning för resor mellan bostad och arbetsplats. För att tillgodogöra sig skattereduktionen kan arbetsgivaren helt enkelt köpa in cyklar och säkerhetsutrustning, kvitta momsen och hantera kostnaden som vilken kapitalinvestering som helst och därmed göra avskrivningar för tillgången på vanligt sätt i verksamheten.

Denna satsning påminner om den svenska satsningen med hemdatorer via arbetsgivare, där arbetstagaren accepterar en lägre bruttolön i utbyte mot förmånen som därigenom inte beskattas.

En alternativ lösning kan vara att se över reglerna för friskvårdsförmåner så att cykel inte likställs med s.k. andra dyrare träningsredskap vad gäller beskattning och omfattning vilket idag omöjliggör skattebefrielse. Skatterabatt kan idag ges till besök i instängda spinningsalar men inte för cykling i det fria som även innebär klimatsmart resande, är billigt, minskar trafikträngseln och stimulerar folkhälsan.

Skatteutskottet anför i betänkande 2011/12:SkU13 att ett skatteundantag som syftar till att cyklar ska kunna erhållas som skattefri löneförmån tidigare har ansetts kunna leda till gränsdragnings- och kontrollproblem. Utskottet framhåller också det pågående arbetet med en utredning som ska redovisas till regeringen senast den 31 oktober 2012. Utredningen har till uppgift att se över de regler som påverkar förutsättningarna för att cykla. Översynen ska i första hand se över de bestämmelser som reglerar planering och utformning av trafikmiljön samt trafikreglerna för cykeltrafik. Utredaren är dock fri att ta upp även andra regler och förutsättningar som är viktiga i detta sammanhang.

Jag anser att det finns skäl att i sammanhanget ta upp frågorna om tjänstecykel och reglerna för friskvårdsredskap. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 31 augusti 2012

Caroline Szyber (KD)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av möjligheterna för arbetsgivare att tillhandahålla tjänstecyklar för sina medarbetare.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över reglerna kring friskvård så att cykel inte likställs med "andra dyrare träningsredskap".
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.