Till innehåll på sidan

Ta bort mängdrabatten vid flerfaldig brottslighet

Motion 2010/11:Ju424 av Kent Ekeroth och Lars Isovaara (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-27
Numrering
2010-10-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genom en ändring i lagen omöjliggöra förekomsten av mängdrabatt vid flerfaldig brottslighet.

Motivering

Sverigedemokraterna gick till val på ett ifrågasättande av den praxis som kommit att kallas mängdrabatt och som vi motsatt oss starkt. Denna praxis inträffar när så kallad flerfaldig brottslighet utförts och innebär att när flera brott har begåtts bestäms ett gemensamt straff för den samlade brottsligheten och då reduceras straffvärdet per brott i stor omfattning. Detta är oacceptabelt.

Vi menar att varje brott ska bedömas som ett separat brott när det gäller att avgöra påföljden för en gärningsman. Det är principiellt fel att en brottsling relativt sett får kortare straff för varje enskilt brott bara för att denne utfört flera brottsliga handlingar. Det innebär att potentiella brottsoffers utsatthet värderas olika trots att det kan röra sig om ett närmast identiskt brott. Dessutom bör självfallet inte flerfaldig brottslighet resultera i lägre straff per utfört brott utan snarare tvärtom. Det är orimligt att en brottsling ska belönas för att denne begår fler brott.

Studier visar att en begränsad grupp personer står för en mycket stor andel av brottsligheten. Mot den bakgrunden kan det te sig som stötande för allmänheten, inte minst de personer som varit utsatta för brott, att återfallsförbrytare i vissa fall får en betydande straffrabatt eller slipper åtal för mindre förseelser. Enligt vår mening ska brottslingar som vid upprepade tillfällen återfaller i brottslighet successivt och systematiskt ådömas allt längre straff. Detta bör komma till klarare uttryck i brottsbalken.

Utredningen som regeringen tillsatt (En översyn över påföljdssystemet, dir 2009:60) har som syfte att bland annat undersöka påföljderna vid flerfaldig brottslighet med ambitionen att analysera frågan om straffvärdebestämning vid flerfaldig brottslighet och vid behov lämna förslag som ger sådan brottslighet större genomslag vid påföljdsbestämningen eller som motverkar brottsligheten mer effektivt. Det står även: Vid övervägandena ska utredaren utgå från att det fortsatt ska bestämmas ett gemensamt straff. Innebörden av att det fortsättningsvis ska bestämmas ett gemensamt straff är oklar. Dock menar vi att varje separat brott ska bedömas separat. Vid eventuellt fällande dom ska således varje brott och dess straffvärde adderas till varandra, utan reducering av straffvärdet på grund av flerfaldig brottslighet. Om en person till exempel utfört två (eller flera) misshandelsfall ska varje misshandels straffvärde alltså adderas till varandra, alldeles oavsett vad slutsumman blir.

Vi är medvetna om att en utredning som bland annat undersöker detta har tillsatts, men menar att vi inte kan vänta på denna utrednings slutsatser, som endast eventuellt följs upp av en proposition från regeringen. En sådan process medför att vi tidigast om två–tre år kan ha en lagändring på området, utan några garantier för att så faktiskt kommer att ske. Under tiden kommer många brottslingar att få mängdrabatt på sina illgärningar, vilket inte är acceptabelt. Toleransen för exempelvis våldsbrott minskar kontinuerligt i det svenska samhället, och detta bör återspeglas i den svenska lagstiftningen då allmänhetens rättsuppfattning ska vara det som styr samhällets åtgärder mot brottslighet.

Därmed vill vi med denna motion se till att praxis om mängdrabatt vid flerfaldig brottslighet försvinner.

Stockholm den 27 oktober 2010

Kent Ekeroth (SD)

Lars Isovaara (SD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genom en ändring i lagen omöjliggöra förekomsten av mängdrabatt vid flerfaldig brottslighet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.