Till innehåll på sidan

Sverige ska hålla ihop – reformer för ökad tillväxt och ett återupprättat samhällskontrakt

Motion 2018/19:2934 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-30
Granskad
2018-11-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX


Motion till riksdagen

2018/19:2934

av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Sverige ska hålla ihop – reformer för ökad tillväxt och ett återupprättat samhällskontrakt
1

   Sammanfattning
Hösten 2018 står Sverige inför ett antal stora och allt mer akuta samhällsproblem och samtidigt inför långsiktiga utmaningar som måste börja hanteras här och nu.
Försvaret behöver stärkas – omedelbart i en orolig värld och tid, men också på sikt för att bygga den trygghet som är statens grundläggande uppgift. Gängkriminaliteten behöver knäckas och poliserna bli fler. Vårdköerna måste kortas så att alla ska kunna få vård i tid. Skolan behöver ett stärkt ordnings- och kunskapsfokus. Dels för att hantera de problem som finns här och nu men också i det längre perspektivet för

Yrkanden (20)

 • 1.
  Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 2.
  Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget 2019-2021 enligt förslaget i bilaga E i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.
  Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2019 enligt förslaget i bilaga A i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 4.
  Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2020 och 2021 enligt förslaget i bilaga B som riktlinje för regeringens budgetarbete.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 5.
  Riksdagen godkänner beräkningen av inkomsterna i statens budget för 2019 enligt förslaget i bilaga C i motionen och tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen ska återkomma med lagförslag i överensstämmelse med denna beräkning.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 6.
  Riksdagen godkänner den preliminära beräkningen av inkomster i statens budget för 2020 och 2021 enligt förslaget i bilaga D i motionen som riktlinje för regeringens budgetarbete.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 7.
  Riksdagen avslår regeringens förslag om sänkt skatt för pensionärer, vilket beskrivs i kapitel 6.1 i budgetpropositionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 8.
  Riksdagen beslutar om förstärkt jobbskatteavdrag enligt motionens avsnitt 4.1.2 samt bilaga F.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 9.
  Riksdagen beslutar om höjd brytpunkt enligt motionens avsnitt 4.2.1 samt bilaga F.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 10.
  Riksdagen beslutar om förändringar i 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) enligt motionens avsnitt 4.1.2 samt bilaga F.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 11.
  Riksdagen beslutar om sänkt skatt för pensionärer enligt motionens avsnitt 4.9.2 samt bilaga F.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 12.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med lagförslag för att avskaffa den särskilda löneskatten på lön och annan ersättning samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet m.m. fr.o.m. den 1 juli 2019 för personer som fyllt 65 år, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 13.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att den sammanlagda skattereduktionen får uppgå till högst 75 000 kronor för ett beskattningsår, att den särskilda begränsningen av skattereduktionen för RUT-tjänster tas bort samt att skattereduktionen för ROT-tjänster högst får uppgå till 50 000 kronor och som träder i kraft den 1 juli 2019, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 14.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att bredda antalet tjänster som berättigar till RUT-avdrag, såsom tillsyn av hemmet vid resa eller frånvaro, tvätt av kläder, flytt av bohag inom samma bostad, hämtning av trädgårdsavfall och plantering av växter i trädgården samt om att se över ett mer generöst RUT-avdrag för äldre, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 15.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma till riksdagen med lagförslag för att öka befrielsen från koldioxidskatt på dieselbränsle i arbetsmaskiner i jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheterna från 143 öre per liter till 193 öre per liter fr.o.m. den 1 juli 2019, samt med ytterligare befrielse med 50 öre från 193 öre till 243 öre på dieselbränsle som förbrukas under perioden den 1 januari 2019 t.o.m. den 31 december 2019, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 16.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med lagförslag så att skattesatserna för bensin- och dieselbränsle från den 1 juli 2019 fastställs utifrån en omräkning med KPI, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 17.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med lagförslag för att avskaffa lagen om skatt på flygresor fr.o.m. den 1 juli 2019 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 18.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma till riksdagen med lagförslag för att avskaffa skattereduktionen för fackföreningsavgift för avgift som belöper på tid efter den 1 april 2019 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 19.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma till riksdagen med lagförslag för att höja mervärdesskatten på förevisning av naturområden utanför tätort samt av nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden från 6 procent till 25 procent från den 1 juli 2019, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 20.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma till riksdagen med lagförslag för att höja mervärdesskatten på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne från 12 procent till 25 procent från den 1 juli 2019 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.