Strandskyddet

Motion 2014/15:2521 av Anders Forsberg och Josef Fransson (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om strandskyddslagen (7 kap. 14 § miljöbalken).

Motivering

Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs kusterna och skärgårdarna, är mycket betydelsefulla för allmänheten och för det växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljöer.

Strandskyddet tillkom 1950 med syftet att bevara allmänhetens friluftsliv. Numera syftar strandskyddet också till att bevara land- och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla. Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att promenera längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor och göra strandhugg från en båt. Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet.

Inom den strandskyddade zonen gäller förbud mot att uppföra eller förbereda nya byggnader eller ändra de som redan finns, så att de kan användas till något annat ändamål. Det kan också vara att utföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte, det vill säga försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller väsentligt förändrar livsvillkoren för växter och djur. Exempel på detta är båthamnar, bryggor, parkeringsplatser och golfbanor. Också andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla kan vara ett brott mot strandskyddet.

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. Strandskyddet gäller samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek. Bestämmelserna gäller både i tätort och i glesbygd, om det finns gott om sjöar och vattendrag eller inte och oavsett vilka naturtyper eller arter som finns. På några få platser är strandskyddet borttaget, till exempel i en del tätorter. På vissa platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter.

Den 18 juni 2014 röstade riksdagen igenom ändringar i reglerna för strandskyddet vid små sjöar och vattendrag (betänkande 2013/14:MJU26). De nya reglerna trädde i kraft den 1 september 2014 och innebär att länsstyrelserna får möjlighet att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag, om det område som upphävandet avser har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.
Strandskyddsområden får utvidgas till högst 300 meter från strandlinjen. Tidigare har detta skett om det behövs för att tillgodose något av strandskyddets syften.

Enligt den nya formuleringen i 7 kap. 14 § miljöbalken ska det ske för att säkerställa strandskyddets syfte. Det innebär en skärpning av kravet att få utvidga det område

som omfattas av strandskydd (prop. 2008/09:119 sida 99).

 

På många håll i landet har länsstyrelserna beslutat om utvidgat strandskydd (300 m). Dock konstaterade Naturvårdsverket vid en översyn att det fanns stora områden med utvidgat strandskydd som saknade tydliga skäl för utvidgningen. Ändå väljer en del länsstyrelser att gå på tvärs i frågan genom att flagga för en utvidgning av strandskyddet på upp till 300 meter både längs kusten – och i inlandet. Detta kommer att få negativa konsekvenser för såväl lantbruk, turist- och besöksnäring som kommunernas möjligheter att bygga bostäder. Små näringsverksamheter kommer att drabbas av ytterligare administrativa bördor för att få sina tillstånd prövade. Strandskyddet krånglar också till det – och stoppar i vissa fall helt – utvecklingen av näringsverksamhet. Det ger flera olyckliga resultat, till exempel att det blir ännu svårare för lantbruken att hävda de öppna markerna, den biologiska mångfalden och en hållbar livsmedelsproduktion. Dessutom riskerar viktig jobbskapande näringsverksamhet inom turist- och besöksnäringen att gå förlorad. Strandskyddsreglerna förändrades 2009 och syftet var att göra lagen mer flexibel. Men i verkligheten har regelverket lett till att man belagt nya områden med utvecklingsförbud. Länsstyrelsens oro för att lättnader innebär att kust- och strandområden byggs sönder är obefogad. Om småföretagen på landsbygden ska fortsätta vara motorn för jobb och tillväxt behövs inte fler inskränkningar utan färre. I stället ritas hela sjöar, vattendrag eller kustremsor in. I flera fall områden där folk har bott och verkat i hundratals år.

Vi hävdar att 100 meters strandskydd – tillsammans med allemansrätten och övriga skyddsformer – i de allra flesta fallen räcker för att uppnå syftet.

 

 

.

Anders Forsberg (SD)

Josef Fransson (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om strandskyddslagen (7 kap. 14 § miljöbalken).
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.