Straffsatserna för jaktbrott

Motion 2000/01:MJ906 av Gudrun Lindvall och Kia Andreasson (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2000-10-05
Granskning
2000-10-11
Hänvisning
2000-10-11
Bordläggning
2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag med ändring av
straffsatsen för jaktbrott.
Inledning
Naturvårdsverkets granskning av domar i jaktmål visar att de
vanligen innebär högst en eller några månaders fängelse. Idag
är straffet för grovt jaktbrott högst två års fängelse men så
långa straff har hittills inte dömts ut.
Straffen ifrågsätts
Straffen för jaktbrott har ifrågsatts, inte bara av Miljöpartiet
utan även av Naturvårdsverket. Jaktlagens straffsats bör bli
mer lika miljöbalkens straff. Det skulle innebära ett
minimistraff på sex månaders fängelse för grovt jaktbrott och
grovt jakthäleri och oaktsamhet skulle bli straffbart med böter
eller fängelse i högst två år. Våra grannländer Norge,
Danmark och Finland straffar oaktsamhet i sin
jaktlagstiftning.
Idag finns inget straff för oaktsamhet i jakten, endast grov oaktsamhet, i
Sverige. Domstolarna gör sålunda den bedömningen att det inte är grovt
oaktsamt att skjuta en hjort istället för som avsett var, ett rådjur. Felaktig
artbestämning är enligt domstolarna vanlig oaktsamhet och jägarna går fria.
Grova överträdelser ger låga
straff
Under vintern och våren 1999 avslöjades ett flertal grova
tjuvjakter av våra stora rovdjur. Det gällde ett fall med järv
och flera fall med björnar.
Järven jagades med snöskoter, kördes över och slogs ihjäl med yxa sedan
den fastnat under skotern. Den här tjuvjägaren, en renskötare, sade sig hata
järv. Hans straff för dådet blev tre månaders fängelse.
För björn fanns flera upprörade fall. Ett var björnen Blinde, en blind björn
med radiosändare. Ett annat är fallet från Vittangi där en hona med två ungar
brutalt jagades ett par mil med skoter innan de gav upp. Djuren hade just gått
ur idet och var tunna och utmärglade.
Lagen
I jaktlagen (1987:259) finns reglerna som reglerar jakt. I
avsnittet Ansvar m.m. finns två paragrafer, § 43 och § 44,
som gäller jaktbrott. Enligt lagen är straffet för jaktbrott böter
eller fängelse i högst sex månader. Paragraferna lyder:
43 §. För jaktbrott döms till böter eller fängelse i högst sex månader den
som med uppsåt eller av grov oaktsamhet olovligen jagar på annans
jaktområde eller där tillägnar sig vilt eller vid jakt som sker med stöd av
licens bryter mot en för jakten väsentlig bestämmelse i lisencen eller med
uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 3 §, 31 § första stycket, 32 §
eller mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 25 §, 29 §, 29 a §
eller 30 § första stycket.
44 §. Om ett jaktbrott är att anse som grovt, döms till fängelse i högst
två år. Vid bedömandet av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om
det avsåg ett hotat, sällsynt eller värdefullt vilt, om det har utförts
vanemässigt eller i större omfattning, om det har utförts med otillåten
hjälp av ett motordrivet fortskaffningsmedel eller någon annan
motordriven anordning.
Påföljden orimlig
I fallet med järven, som jagades med skoter innan den
utmattad fastnade under skotern och slogs ihjäl med yxa, har
tjuvskytten uppfyllt både punkt 1 och 3. Brottet var alltså att
bedöma som grovt och ändå utdömdes endast tre månaders
fängelse, alltså inte ens upp till vad som skulle kunnat dömas
för ett jaktbrott som inte bedömts som grovt. Det här är
mycket märkligt. Man undrar hur ett jaktbrott skulle kunna
vara grövre än det ovan beskrivna. Djuret har hetsats med
skoter, naturligtvis under ångest och panik. Själva dödandet
är också ytterst grymt.
Skärp straffen!
Det finns anledning att skärpa straffen för jaktbrott. Vi vill se
ett minimistraff på sex månaders fängelse för grovt jaktbrott
och grovt jakthäleri och att oaktsamhet blir straffbart med
böter eller fängelse i högst två år.

Stockholm den 1 oktober 2000
Gudrun Lindvall (mp)
Kia Andreasson (mp)


Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag med ändring av straffsatsen för jaktbrott.
  Behandlas i
 • 1
  Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag med ändring av straffsatsen för jaktbrott.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.