Statligt ansvar för en reservhamn i Gotlandstrafiken

Motion 2021/22:1195 av Lars Thomsson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillskapande av en reservhamn för att säkra en tillfredsställande tillgänglighet i linjetrafiken till Gotland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Färjetrafiken till Gotland är öns landsväg, den måste vara öppen alla dagar året runt och kunna fungera även vid olyckor och i orostider. Det gör att det finns ett uppenbart behov av en fungerande reservhamn i Gotlandstrafiken. Länsstyrelsen i Gotlands län har utrett frågan på uppdrag av Trafikverket och ytterst regeringen, kopplat till totalförsvars­aspekterna.

Gotlands försörjning av förnödenheter är idag helt beroende av Visby hamn, sam­tidigt som lagerhållningen är ytterst begränsad sedan länge eftersom just-in-time är en rådande princip. Det i kombination med ett väldigt hårt tryck på Visby hamn, speciellt under sommartid, gör situationen väldigt labil. En enda olycka som stänger Visby hamn under några dagar skulle få svåra konsekvenser för befolkningen och besökande på Gotland.

Under tidigare avtalsperioder för färjetrafiken har en reservhamn funnits med som en del i trafiksystemet. Enligt min mening måste staten återigen ta ansvar för att denna funktion kommer till stånd. Utan en reservhamn för linjetrafiken är Gotland väldigt sårbart om något skulle inträffa som gör att Visby hamn inte kan trafikeras under en viss period.

Kappelshamn har tidigare fungerat som reservhamn. Nu äger Försvarsmakten hamnen och kanske finns det synergier i fråga om att samordna dessa verksamheter? Även i Slite finns möjlighet att utveckla en av kajerna till en reservhamn för linjetrafiken. Båda alternativen har både för- och nackdelar. Det centrala är inte valet av hamn utan att funktionen med en fullvärdig reservhamn återskapas.

Tidigarelagda offentliga investeringar i infrastruktur är en given del av återstarten av landets ekonomi efter pandemins härjningar. En reservhamn till Gotlandstrafiken bör vara en prioriterad åtgärd i detta avseende.

Nystartade Hansa Destinations, som överför 75 000 lastbilsfrakter till sjöfarten fullt utbyggd, sätter ytterligare press på en fungerande reservhamn på Gotland eftersom de lägger an i Visby.

Med stöd i det ovan anförda bör därför riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförts i motionen om att staten bör ta ansvar för att en reservhamn tillskapas för att säkra en tillfredsställande tillgänglighet i linjetrafiken till och från Gotland.

 

 

Lars Thomsson (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillskapande av en reservhamn för att säkra en tillfredsställande tillgänglighet i linjetrafiken till Gotland och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.