Till innehåll på sidan

Statens institut för psykosocial miljömedicin

Motion 1988/89:So463 av Barbro Westerholm (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1989-01-25
Bordläggning
1989-02-01
Hänvisning
1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So463

av Barbro Westerholm (fp)

Statens institut för psykosocial miljömedicin

Folkpartiet har i sin partimotion om åtgärder för en bättre folkhälsa
framhållit vikten av att ta fram kunskapsunderlag om ohälsoframkallande
faktorer och livsstilar och nödvändigheten av att arbeta offensivt för en
bättre folkhälsa. I detta folkhälsoarbete utgör statens institut för psykosocial
miljömedicin (IPM) en viktig resurs.

IPM inrättades 1980. En huvuduppgift för IPM (prop 1979/80:6) är ”att
genom forsknings- och kartläggningsarbete biträda myndigheter och andra
organ, som arbetar med hälso-, sociala miljö- och arbetsmiljöfrågor, med
kunskapsunderlag av psykosocial natur. Institutet skall inom det psykosociala
området ha rollen av ett expert- och serviceorgan med såväl kunskapsgenererande
som informations- och kunskapsförmedlande funktioner”.

Inom ramen för denna roll har IPM till uppgift att utveckla, värdera och
förmedla kunskap om psykosociala

— risksituationer (t. ex. pressande och monotona arbeten, segregerat och
kontaktmotverkande boende, arbetslöshet och hot om arbetslöshet)

— riskgrupper (t. ex. invandrare, handikappade, äldre) och

— riskreaktioner (t. ex. trötthet och nedstämdhet; överkonsumtion av alkohol
och tobak, riskbeteenden med hänvisning till spridning av aids;
kroppsliga stressreaktioner som på sikt kan leda till högt blodtryck eller
hjärtinfarkt), alltså reaktioner som på olika sätt kan skada hälsa och
välbefinnande.

IPM:s forskning syftar till att identifiera dessa situationer, grupper och
reaktioner. På basen av erhållen kunskap föreslår man åtgärder som motverkar
ohälsa och/eller främjar hälsa.

IPM har en basresurs på 8 1/2 tjänster. Externa sakkunniga har granskat
verksamheten och givit omdömet att IPM är ”en av världens ledande
inom detta angelägna, omfattande, men ofta mycket svårtillgängliga forskningsområde”.
Även socialutskottet har uttalat sig positivt om IPM:s
verksamhet (SoU 1987/88:22).

IPM utför en högkvalitativ forskning som är av stor betydelse för det
framtida folkhälsoarbetet och vars resultat kommer att leda till såväl
mänskliga som samhällsekonomiska vinster. Det är därför förvånande att
IPM får en så styvmoderlig behandling i årets budget. Regeringen bör
skyndsamt återkomma med förslag om hur IPM kan tillföras en viss
förstärkning.

Mot.
1988/89
So463 —469

1 Riksdagen 1988/89. 3 sami. Nr So463—469

Hemställan

Med stöd av vad som ovan anförts i motionen hemställs

att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna
vad som i motionen anförts om statens institut för psykosocial
miljömedicin.

Stockholm den 24 januari 1989

Barbro Westerholm (fp)

Mot. 1988/89
So463

2

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad som i motionen anförts om statens institut för psykosocial miljömedicin.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad som i motionen anförts om statens institut för psykosocial miljömedicin.
  Behandlas i

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.