Till innehåll på sidan

Statens fastighetsverk ska bidra till regional utveckling

Motion 2021/22:1810 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga förutsättningarna att komplettera direktiven till Statens fastighetsverk med ett uppdrag om långsiktig upplåtelse för att bidra till regional utveckling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Statens fastighetsverks huvuduppdrag är att ansvara för förvaltningen av en viss del av statens fasta egendom, att på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation och ombyggnation för statens räkning samt att förvärva och avyttra fast egendom. Enligt regleringsbrevet ska SFV:s förvaltning vara långsiktig och fastigheternas värden ska bevaras. SFV ska bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning och verksamheten ska genomföras så att en god resurshållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås. Det är bra men vi anser att SFV dessutom behöver få i uppdrag att på ett långsiktigt hållbart sätt bidra till regional utveckling genom starkare besöksmål.

SFV förvaltar, bevarar och utvecklar cirka 200 besöksmål som speglar Sveriges historia, kultur och utveckling. Det gör SFV till Sveriges största förvaltare av besöksmål och därmed en viktig aktör inom landets kultur- och naturturism. SFV:s fastigheter är inte sällan belägna i vackra och kulturhistoriskt intressanta miljöer och är en viktig del av besöksnäringen.

De entreprenörer inom besöksnäringen som arrenderar/hyr fastigheter från SFV behöver långsiktighet för att kunna utveckla sin verksamhet och bidra till regional tillväxt. Byggnader som inte är av kulturhistoriskt intresse bör kunna avyttras från SFV:s fastighet för att möjliggöra företagsekonomiskt försvarbara investeringar som bidrar till att utveckla våra besöksmål. Där avyttring av bevarandeskäl inte är möjligt bör hyresgästen i alla fall erbjudas långsiktiga avtal för att möjliggöra nödvändiga investeringar. Att entreprenörer utvecklar sin verksamhet bidrar till ökade regionala turismintäkter och därmed viktig regional utveckling. Så är det dessvärre inte alltid idag.

Vi insåg problematiken först när vi besökte Fiskar’n i Borgåsund. Fiskar’n driver en mycket uppskattad och välbesökt fiskrestaurang i Strömsholm, Hallstahammars kommun, på den fastighet som ägaren i egenskap av privatperson hyr av SFV. Eftersom endast privatpersoner kan teckna hyresavtal med SFV kan aktiebolaget, som driver verksamheten, inte göra investeringar i de byggnader som finns där. Köket är för litet för att klara efterfrågan från alla gäster. Köket lever dessutom inte upp till dagens arbetsmiljökrav och behöver därför byggas om. Bryggan, där gästerna intar sin mat, är inte tillräckligt stor och måste byggas ut för att alla matsugna ska få plats. Men eftersom byggnaderna, som inte har något kulturhistoriskt värde, ägs av FSV och hyrs av bo­lagets ägare i egenskap av privatperson är det inte möjligt för bolaget att göra de nöd­vändiga investeringarna.

Det här är en viktig aktör i området och för många den huvudsakliga anledningen till att utflykten förläggs till just Borgåsund/Strömsholm. Eftersom de allra flesta gäster tar sig till platsen med bil, och det finns väldigt dåliga parkeringsmöjligheter, önskar entre­prenören också arrendera mer mark av SFV för att undvika trafikkaos på länsvägen som passerar.

Helt säkert gäller samma problematik i flera delar av landet där SFV förvaltar egen­dom.

Vi vill därför att regeringen ska överväga om direktiven till Statens Fastighetsverk kan kompletteras med ett uppdrag om att på de sätt som går bidra till hållbar regional utveckling där SFV äger fastigheter. Att tillåta andra än privatpersoner som hyresgäster för att möjliggöra för företag inom besöksbranschen att på ett ansvarsfullt sätt utveckla besöksmålet med bestående kulturhistoriska värden skulle eventuellt kunna vara en möjlighet.

 

 

Åsa Eriksson (S)

 

<

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga förutsättningarna att komplettera direktiven till Statens fastighetsverk med ett uppdrag om långsiktig upplåtelse för att bidra till regional utveckling och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU25
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.