Till innehåll på sidan

Stärkt rättssäkerhet för brukare av personlig assistans

Motion 2008/09:So558 av Mehmet Kaplan (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-07
Numrering
2008-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en lagregel bör införas med innebörden att en person som arbetar som personlig assistent inte samtidigt kan vara god man eller förvaltare för samma person.

Motivering

Bland människor som har personlig assistans är det en liten grupp som kan betraktas som särskilt utsatta. Det handlar om dem med förståndshandi­kapp eller förvärvad hjärnskada.

Det är idag möjligt att vara anställd som personlig assistent åt en person och samtidigt vara dennes gode man eller förvaltare; d.v.s. dennes företrädare. I en­skilda fall kan ett sådant arrangemang visserligen fungera väl, men det finns en påtaglig intressekonflikt mellan vad som är brukarens bästa och vad som är den gode mannens respektive den personliga assistentens egenintresse.

Det finns många fall där en företrädare både är anhörig till en vuxen person och samtidigt är dennes personliga assistent. Det finns naturligtvis också flera fall där det inte finns något anhörigförhållande utan bara kopp­lingen företrädare och personlig assistent. Detta är det viktiga: Det är olämp­ligt att företräda en persons bästa och samtidigt vara personlig assistent åt denna person. Att i en sådan situation t.ex. ojävigt bedöma om personen får bäst livskva­litet av att bo i ett gruppboende eller i egen lägenhet med personlig assistans är mycket svårt. Om företrädaren kommer fram till att gruppboende är det bästa innebär ett beslut om flyttning till gruppboende samtidigt att denne förlorar hela eller en del av sin försörjning.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutade på sin kongress 2007 (efter att Miljöpartiet de gröna motionerat om problemet) att föreslå regeringen att en lagregel införs i föräldrabalken med innebörden att en person som arbetar som personlig assistent inte kan utses till god man eller förvaltare för samma person.

SLK:s styrelse skrev inför kongressen i sitt yttrande över motionen att ”i ett rättssamhälle borde det vara en självklarhet att denna typ av jävsförhållande undviks för att garantera rättssäkerheten för några av de allra mest utsatta i vårt sam­hälle” och att ”problemet inte kan lösas på annat sätt än genom lagändring”.

En alternativ möjlighet till att ändra i föräldrabalken skulle kunna vara att införa en motsvarande lagregel i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Jag föreslår att en lagregel införs med innebörden att en person som arbetar som personlig assistent inte samtidigt kan vara god man eller förvaltare för samma brukare.

Stockholm den 7 oktober 2008

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en lagregel bör införas med innebörden att en person som arbetar som personlig assistent inte samtidigt kan vara god man eller förvaltare för samma person.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.