Till innehåll på sidan

Slopat krav på byte av elmätare

Motion 1998/99:N264 av Åke Sandström m.fl. (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
1998-10-28
Hänvisning
1998-11-03
Bordläggning
1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Centerpartiet anser att det bör råda fri konkurrens även på
elmarknaden. Idag krävs en så kallad timmätare för att kunna
byta elleverantör. Bytet av elmätare kostar 2 500 kronor.
Detta motverkar konkurrensen och begränsar möjligheterna
för den enskilda elkonsumenten att t.ex. välja en elleverantör
som kan erbjuda el märkt med "bra miljöval". I Norge och
Finland är det kostnadsfritt att byta elleverantör.
Uppsägningstiden är två till tre veckor, mot sex månader i
Sverige. Centerpartiet förordar en preliminär
schablonavräkning mellan olika leverantörer baserad på
normalförbrukningskurvor och anser att kravet på timmätare
vid byte av elleverantör skall tas bort.
Centerpartiet vill stärka konsumenternas ställning på elmarknaden, genom
att skapa förutsättningar för priskonkurrens. Den nuvarande sammankopp-
lingen mellan byte av elleverantör och kostbar installation av ny elmätare
leder till en långsam och ineffektiv installation av nya elmätare. Detta är
olyckligt. De nya elmätarna, vilka är fjärravlästa och registrerar elförbruk-
ningen timme för timme, har många fördelar för konsumenterna. Med dem
kan bl.a. kundservicen förbättras och konsumenten kan få en exakt faktura,
vilket i sin tur leder till energibesparing. Regelverket bör därför utformas på
ett sådant sätt att det uppmuntrar till en rationell och kostnadseffektiv
installation av de nya elmätarna.
Centerpartiet vill öka elkonsumentens möjligheter att köpa så kallad "grön
el" märk med "Bra miljöval". Sedan 1996 miljömärker Naturskydds-
föreningen el som levereras från vindkraftverk, biobränslen och solenergi,
samt vattenkraft som byggts ut före 1996. Märkningen har fått stort genom-
slag på kort tid. "Bra miljöval" är ett sätt att med hjälp av marknaden skapa
ett resurssnålare samhälle. Vad som ovan anförts om att öka möjligheterna
att välja "grön el" bör ges regeringen till känna.
Hittills är det i huvudsak företag som haft en reell chans att välja vilken el
de vill köpa. Få enskilda konsumenter i villa eller lägenhet har valt att byta
elleverantör till någon som exempelvis kan leverera miljömärkt el. Dagens
avgift om 2 500 kronor och en uppsägningstid om sex månader avskräcker
de flesta. Genom att avskaffa kravet på ny elmätare i samband med bytet och
därmed göra det enklare att byta elleverantör, kommer många fler att kunna
välja t.ex. miljömärkt el. På så sätt blir det svårare att sälja kärnkraftsel,
vilket leder till lägre priser och lägre inkomster för producenterna av
kärnkraftsel. Det kommer att underlätta den fortsatta omställningen av det
svenska energisystemet.
Centerpartiet anser att åtminstone alla hushåll (elkonsumenter med ett
säkringsabonnemang om högst 25A) omgående bör undantas från kravet på
ny elmätare vid byte av elleverantör. De ansvariga myndigheterna på
området har enhälligt rekommenderat att slopa mätartvånget vid bytet av
elleverantör. Ett resultat från den av regeringen tillsatta Elmätarutredningen
behöver därför inte inväntas innan ett beslut kan tas. Detta bör ges regeringen
till känna.
Dessutom bör hushållen, i likhet med vad som gäller i Norge och Finland,
ges möjlighet att byta elleverantör kostnadsfritt med en uppsägningstid som
understiger en månad. Detta bör ges regeringen till känna. Dessa föränd-
ringar bör kunna träda i kraft från och med den 1 januari 1999.
Den av regeringen föreslagna Elmätarutredningen bör utreda Konkurrens-
verkets rekommendation om att göra det möjligt också för något större
elförbrukare, som småföretagare och liknande, att byta elleverantör utan krav
på installation av ny timregistrerande elmätare. Elmätarutredningen bör även
utreda hur regelverket bör utformas för att uppmuntra till en rationell och
kostnadseffektiv installation av så kallade timmätare.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att öka möjligheterna att välja "grön el",
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att slopa kravet på byte av elmätare i samband med byte av
elleverantör,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om kostnadsfritt byte elleverantör,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om förkortad uppsägningstid vid byte av elleverantör.

Stockholm den 27 oktober 1998
Åke Sandström

Yrkanden (8)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att öka möjligheterna att välja "grön el"
  Behandlas i
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att öka möjligheterna att välja "grön el"
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att slopa kravet på byte av elmätare i samband med byte av elleverantör
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att slopa kravet på byte av elmätare i samband med byte av elleverantör
  Behandlas i
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kostnadsfritt byte av elleverantör
  Behandlas i
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kostnadsfritt byte av elleverantör
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 7. att riksdagen som sin menng ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förkortad uppsägningstid vid byte av elleverantör
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 8. att riksdagen som sin menng ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förkortad uppsägningstid vid byte av elleverantör
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.