Skyddsjakt på säl och skarv

Motion 2022/23:1497 av Lili André (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de för fisken viktigaste lekområdena ska stängas för fiske under hela lekperioderna och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökad jakt på skarv och säl och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa förbud mot att sälja sälprodukter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fiskeripolitiken är viktig för Sveriges livsmedelsförsörjning och en levande kust. Havets resurser ska förvaltas långsiktigt och människan ska kunna bedriva ett hållbart fiske med minimal negativ påverkan på havsmiljön. Samtidigt ska yrkesfiskares, fritidsfiskares och kustbefolkningens intressen beaktas.

Svenskt fiske är mycket långt framme vad gäller selektivitet, kvalitet och skon­samhet. Kristdemokraterna vill ha levande skärgårdar med plats för boende, närings­idkande och turism. Fisk ska i första hand fångas för att tjäna som human föda. Ett för stort fiskeuttag gynnar ingen utan resulterar långsiktigt i att såväl fisken som fisket dör ut.

Fiskeripolitiken hänger nära samman med havsmiljöpolitiken. Haven utgör känsliga ekosystem, där de olika arterna har viktiga roller. Om en art försvinner eller minskar kraftigt rubbas balansen i havens känsliga ekosystem.

Östersjöns viktigaste lekområden måste fredas, vilket gynnar yrkesfisket på sikt genom att fiskbestånden återhämtar sig snabbare. Undersökningar från USA och Öresund indikerar att lekstoppsområden där allt fiske är förbjudet fungerar som områden där fiskbestånden kan återhämta sig ostört, vilket senare bidrar till större fångster utanför de skyddade områdena. Studierna indikerar också att flera små lekstoppsområden kan vara mycket effektiva. De för fisken viktigaste lekområdena bör därför stängas för allt fiske under hela lekperioderna. Det är viktigt att sådana lekstoppsområden inrättas i samråd med fiskerinäringen och andra intressenter.

Strömmingen i Östersjön är i nuläget starkt hotad. Hoten mot strömmingen utgörs av bl.a. övergödning och en stor sälpopulation, som förutom predation även sprider parasiter och sjukdomar till fisken. Strömmingsbeståndet har minskat rejält och predationen från säl och skarv måste minskas. För att sälen verkligen ska kunna nyttjas som en resurs måste också möjligheterna för avsättning av produkterna finnas och förbud mot försäljning av sälprodukter bör hävas. Allt för ett livskraftigt kustfiske och för att säkra livsmedelsförsörjning av lokalt fiske.

 

 

Lili André (KD)

 

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de för fisken viktigaste lekområdena ska stängas för fiske under hela lekperioderna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökad jakt på skarv och säl och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa förbud mot att sälja sälprodukter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.