Skrotningspremie för tunga lastbilar

Motion 2010/11:MJ375 av Lars-Axel Nordell (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-27
Numrering
2010-10-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna och effekterna av att införa en skrotningspremie för lastbilar.

Motivering

En lastbil med en motor med miljöklassningen Euro 1 släpper ut lika mycket skadliga ämnen (partiklar, koloxid, kolväten och kväveoxid) som 18 fordon med Euro 4-motorer. Den potentiella miljöeffekten är således minst 18 gånger för varje fordon av den lägre miljöklassen som byts mot ett fordon av den högre miljöklassen.

Lastbilar som räknas som tung trafik och med Euro 5-motorer är ur miljösynpunkt oerhört mycket mindre skadliga än gårdagens Euro 2-standard, och givetvis än mer i relation till Euro 1.

År 2007 fanns det i det svenska fordonsregistret 56 096 tunga lastbilar, varav 9 638 var av årsmodell -96 eller äldre. Antal skrotade tunga lastbilar var samma år 1 051, varav 852 av årsmodell -96 eller äldre. Samtidigt var antalet från Sverige utförda tunga lastbilar 2 363, varav 1 241 av årsmodell -96 eller äldre. Det innebär att en stor andel av de äldre lastbilarna exporteras till andra länder istället för att skrotas. Därigenom fortsätter de att smutsa ner luften i andra länder.

År 2008 nyregistrerades sammanlagt 6 027 tunga lastbilar, dvs. över 16 ton. Av dessa var 2 612 Volvo och 2 539 Scania. De svenskproducerade fordonen står alltså för 85 procent. Ett påskyndande av förnyelsen av den svenska lastbilsflottan skulle därigenom innebära ökad försäljning av svenskproducerade lastbilar, vilket skulle bidra till ökad sysselsättning.

Förutsättningarna för ett sådant nytt styrmedel behöver dock bedömas noggrant och sammantaget utifrån dels den miljömässiga effektiviteten ur ett livscykelperspektiv, dels samhällsekonomisk effektivitet.

Åtgärder måste göras för att stimulera såväl miljö, klimat som ekonomi. Genom att stimulera till en ny fordonspark i Sverige kommer svensk ekonomi att gynnas, samtidigt som nya lastbilar är mycket bättre ur miljösynpunkt än de äldre lastbilarna.

Mot bakgrund av detta bör möjligheten och effekterna av att införa en permanent eller tillfällig skrotningspremie på tunga lastbilar som inte uppfyller miljökraven enligt Euro 2-standard undersökas.

En liknande motion behandlades under förra riksmötet i betänkande 2009/10:MJU1 och fick avslag, men min förhoppning är att motionen under detta riksmöte kommer att antas av riksdagen.

Stockholm den 26 oktober 2010

Lars-Axel Nordell (KD)

Yrkanden (1)

  • 0
    Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna och effekterna av att införa en skrotningspremie för lastbilar.
    Behandlas i
    Kammarens beslut
    Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.