Skatteutredning

Motion 2012/13:Sk253 av Lars Johansson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-03
Numrering
2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en bred parlamentarisk skatteutredning.

Motivering

Det har gått över tjugo år sedan den omfattande skatteutredningen och skatteuppgörelsen 1990/91 mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet liberalerna vilken senare också fått stöd av Centerpartiet. Det behövs nu en ny, bred och parlamentariskt sammansatt skatteutredning. Regeringen har tillsatt flera mindre, avgränsade skatteutredningar (företagsbeskattning, mervärdesskatteutredning) med experter. Vi socialdemokrater menar att det behövs större tag som också förankras i riksdagen och partiväsendet.

Skattesystemets huvudfunktioner är att trygga finansieringen av den offentliga välfärden samt att verka utjämnande över tid och mellan grupper. En värdeburen tillväxt behövs för att få mer resurser att fördela. En växande befolkning och ändrad åldersstruktur påverkar tillväxten. Det både skapar och använder resurser.

Skattesystemets design och skatteuppbörden framstår som allt viktigare instrument för den ekonomiska politiken. Vi ser ut över ett Europa där ineffektiva skattesystem och bristfällig skatteuppbörd försätter stater i kris. Kriserna skapas inte av för mycket välfärd i sig, utan av att det självklara sambandet mellan välfärd och skatteuppbörd separerats.

Även den borgerliga regeringen har brutit detta samband. Delvis ofinansierade och föga jobbskapande skattesänkningar har genomförts. Den nyligen föreslagna bolagsskattesänkningen kostar 16 miljarder kronor och är inte fullt finansierad utan regeringen lånar till skattesänkningen. Den prognostiserade BNP-tillväxten har tagits som utgångspunkt för utrymmen för skattesänkningar, inte beräkningar av de långsiktiga behoven.

Vi socialdemokrater vill att skatter tas ut på ett rättvist och effektivt sätt. Ett rättvist skattesystem kännetecknas av att skatten tas ut likformigt och efter bärkraft. Ett effektivt skattesystem talar för en strävan mot breda skattebaser och låga skattesatser inom ramen för bibehållna skatteintäkter. Skattesystemet bör även vara enkelt och överskådligt samt vara utformat så att det förhindrar skattefusk och skatteplanering. Möjligheter att skjuta upp beskattning och flytta inkomster (beskattning) mellan olika inkomstslag bör motverkas.

Skattereformen 1990/91 byggde på en blocköverskridande överenskommelse som gav stabila spelregler. Utgångspunkten var att skattesystemet ska bygga på breda skattebaser och låga skattesatser samt på enkla och tydliga regler. Den borgerliga regeringens politik har gått i rakt motsatt riktning. Kortsiktighet har gått före långsiktighet. Särreglerna blir allt fler och krånglet ökar därmed. Gränsdragningsproblem byggs in i skatte- och avdragssystemen. Det behövs nu en brett sammansatt parlamentarisk översyn av hela skattesystemet. En sådan borde utgå ifrån följande principer:

 • Skatt efter bärkraft.

 • Främja arbete och tillväxt.

 • Likformighet.

 • Breda skattebaser och låga skattesatser.

 • Stabila hellre än instabila skattebaser.

 • Överskådlighet och enkelhet.

 • Minimera möjligheter till fusk och skatteundandragande.

 • Främja klimat, miljö och långsiktig hållbarhet.

Reformer för den borgerliga regeringen är främst skattesänkningar medan vi socialdemokrater definierar reformer som förbättringar av välfärdens omfattning, kvalitet och innehåll. Vi vet också att framtiden alltid innebär nya utmaningar som kräver resurser, både genom investeringar och i löpande verksamhet. Att genom beskattning samla in resurser och att lösa problemen gemensamt med hjälp av dessa resurser är den bästa modellen. Det är så man skapar ett samanhållet Sverige.

Stockholm den 2 oktober 2012

Lars Johansson (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en bred parlamentarisk skatteutredning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.