Till innehåll på sidan

Skattereduktion för gåvor till idéburet företagande

Motion 2012/13:Sk203 av Penilla Gunther (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-09-19
Numrering
2012-09-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en skattereduktion för gåvor till idéburet företagande.

Motivering

Kristdemokraterna har länge arbetat för att privatpersoner i Sverige, liksom man får i andra länder under vissa förutsättningar, ska kunna göra skattereduktion för gåvor. Från och med den 1 januari 2012 är det möjligt, vilket är glädjande. Varje gåva ska uppgå till minst 200 kronor och högst 6 000 kronor, och den ska lämnas för vissa bestämda ändamål med socialt innehåll. Gåvomottagaren ska vara godkänd innan gåvan ges.

Sedan 2006 finns dessutom möjlighet att som enskild aktieägare ge sin del av aktieutdelningen från ett börsnoterat bolag eller fåmansbolag, om det meddelas innan bolagsstämman, till en eller flera ideella organisationer genom samarbetet Aktiegåvan. På så sätt kan man skattefritt ge bort utdelningen på aktierna och öka gåvans värde.

Kapital till idéburet företagande

Det som kallas idéburet företagande bedrivs ofta i ideell förening, ekonomisk förening, kooperativa företag eller stiftelseform. Det kan vara ett äldreboende, en skola, en lanthandel eller något annat som människor gått samman om. Famna är ett exempel på paraplyorganisation för idéburna företag inom vård och omsorg.

Ofta saknas kapital utifrån som kan användas för investeringar i fastigheter, inventarier eller infrastruktur. Oavsett om det är en församling, en lokal förening eller en lokal gren av en större organisation skulle den vara förtjänt av andra företagares hjälp att driva sin verksamhet.

Kristdemokraterna anser att det högsta beloppet på 6 000 kronor för privata givare enligt lagen om skattereduktion för gåvor behöver höjas. När det gäller gåvor till idéburet företagande är en höjning av gränsen en förutsättning. Den utredning jag föreslår bör undersöka vilket belopp som är rimligt i sammanhanget.

För de stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som finns med i Skatteverkets lista över godkända gåvomottagare betyder den nya reformen mycket. Kristdemokraternas framgångsrika arbete har underlättat för socialt behövande att få stöd. För att fortsätta underlätta för de icke vinstdrivna verksamheternas viktiga arbete behövs ett liknande regelverk för de idéburna företagen.

Skatteverkets lista över stiftelser, ideella föreningar med mera som är godkända som gåvomottagare bör utökas så att även idéburna företag i dess olika driftsformer kan vara mottagare. Vilka former av juridiska personer som är lämpliga mottagare samt vilka beloppsgränser som skall gälla för dessa bör utredas.

Stockholm den 19 september 2012

Penilla Gunther (KD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en skattereduktion för gåvor till idéburet företagande.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.