Skärpta hållbarhetskrav på AP-fonderna

Motion 2022/23:1338 av Linnéa Wickman (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga AP-fonder ska omfattas av hållbarhetskrav i lagstiftningen med syfte att på sikt uppnå fossilfria AP-fonder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Åtgärder för att nå direkta och långtgående utsläppsminskningar behövs inom alla sektorer för att begränsa den globala uppvärmningen och uppnå åtagandena Sverige gjort i Parisavtalet. Vi har inte råd att vänta och omställningen från fossil energi till förnybart blir alltmer brådskande. Ett område där hållbarhetsarbetet kan och behöver ta ytterligare steg är förvaltningen av våra pensionsmedel. Hur våra pensionspengar placeras är ett stort offentligt ansvar och påverkar både storleken på framtida pensioner och förutsättningarna för de branscher som pengarna placeras i. Alla ska kunna se fram emot en trygg pension efter ett långt arbetsliv, men då behöver det också säkerställas att placeringen av pensionsmedlen inte bidrar till att hota framtiden och målen om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom ramen för Agenda 2030.

Under senare tid har hållbarhetskraven på Första till Fjärde AP-fonden skärpts i lagstiftningen, där fonderna utöver att säkra en långsiktigt hög avkastning också ska främja en hållbar utveckling genom ansvarsfulla investeringar. Det har minskat fondernas fossilinnehav, även om hållbarhetskravet tolkats olika. För vissa men inte alla utav fonderna har det fattats beslut att helt fasa ut placeringar i fossilindustrin. Sjunde AP-fonden där fem miljoner svenskar har sin premiepension innehar störst placeringar i kol‑, olje- och gasindustrin av samtliga AP-fonder, men omfattas till skillnad från övriga inte av hållbarhetskravet i lagen.

Alla AP-fonder, inklusive Sjunde AP-fonden, bör ha ett uppdrag och likartade lagkrav. I grunden handlar det om att följa internationella konventioner och säkerställa att våra pensionsmedel inte bidrar till ökade klimatutsläpp i en tid när investeringar behöver styras om för att nå en fossiloberoende ekonomi.

 

 

Linnéa Wickman (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga AP-fonder ska omfattas av hållbarhetskrav i lagstiftningen med syfte att på sikt uppnå fossilfria AP-fonder och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.