Till innehåll på sidan

Sanktionsavgift för manipulerade färdskrivare och avgasreningsutrustning

Motion 2018/19:177 av Thomas Morell (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-10-24
Granskad
2018-10-25
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om manipulerade färdskrivare och avgasreningsutrustning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I en uppmärksammad dom vid Helsingborgs tingsrätt friades ett polskt åkeri från misstankar om brott. Upprinnelsen till domen var en kontroll på polisens kontrollplats vid Långeberga, Helsingborgs kommun, den 16 november 2017. Polisen kunde vid sin kontroll konstatera att fordonet var utrustat med så kallad Adblue-killer, det vill säga en sorts anordning som stänger av en viktig del i fordonets avgasrening, vilket resulterar i att fordonet släpper ut avsevärt mer kväveoxider (NOx) än vad som är tillåtet enligt gällande avgasreningsnorm. Kväveoxider är giftiga och ger upphov till marknära ozonbildning.

Att det monteras så kallade Adblue-killer på fordon är även en ekonomisk fråga, då reningsprocessen på fordon är förknippad med löpande driftskostnader. Den som avsiktligen sätter den ordinarie Adblue-utrustningen ur funktion ger inte enbart upphov till ett miljöproblem; det blir också fråga om osund konkurrens.

Polisen kunde också konstatera att fordonets färdskrivare var manipulerad. En manipulerad färdskrivare tillåter föraren att köra väsentligt längre än vad som är tillåtet. Att en uttröttad förare är ett uppenbart hot mot trafiksäkerheten torde stå utom allt tvivel, men det är också ett stort problem för den sunda konkurrensen. En av de tre grundläggande delarna i reglerna kring kör- och vilotider är just konkurrensperspektivet. Det innebär att en manipulerad färdskrivare både sätter trafiksäkerheten ur spel och påverkar konkurrenssituationen negativt.

Åklagaren yrkade på en företagsbot på totalt 175 000 kronor. Tingsrätten ansåg däremot att det inte gick att bevisa huruvida åkeriägaren hade kännedom om manipulationsutrustningen. Åkeriägaren nekade till alla anklagelser och förnekade kännedom om att det fanns utrustning i fordonet som påverkade avgasreningen och att färdskrivaren skulle vara manipulerad.

I och med att åkeriägaren nekade till ansvar kunde inte heller åklagaren bevisa att denna hade kännedom om utrustningen, och därmed friades åkeriägaren i tingsrätten. Åklagaren har sedan beslutat sig för att inte överklaga domen till hovrätten då utsikterna att få en fällande dom är mycket små.

Det här får dramatiska följder, eftersom varenda åkeriägare i Europa kommer att hävda att de saknar kännedom om eventuellt fusk vad gäller sina fordon. Hela lagstiftningen kring både Adblue och färdskrivare blir i ett slag fullständigt tandlös. Återigen får den seriösa åkerinäringen en negativ konkurrenssituation.

Ett sätt att komma tillrätta med den här situationen är att ersätta böter med sanktionsavgifter. Med sanktionsavgifter blir det istället åkeriet som skall bevisa att man har gjort vad som krävs för att förhindra brott.

Syftet med lagstiftningen är att säkerställa en god miljö och att förarna inte kör för länge utan vila. Det får inte vara så enkelt att kringgå detta, att det räcker med att neka till ansvar.

Sverigedemokraterna menar att bara förekomsten av inkopplad manipulationsutrustning i ett fordon är en aktiv handling i syfte att tillskansa sig fördelar. Oaktat om utrustningen är i drift i samband med kontroll eller ej finns ändå möjligheten att stänga av både avgasrening och färdskrivare. Regeringen ska skyndsamt utreda möjligheten att införa sanktionsavgifter på ovan nämnda brott.

 

 

Thomas Morell (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om manipulerade färdskrivare och avgasreningsutrustning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.