Sänkta inkomstskatter

Motion 2012/13:Sk207 av Caroline Szyber (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-09-21
Numrering
2012-09-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en bred parlamentarisk skatteutredning under nästa mandatperiod med inriktning i enlighet med motionens intentioner.

Motivering

Utrymmet för ofinansierade skattesänkningar kommer av allt att döma att vara fortsatt begränsat under mandatperioden. Det är därför viktigt att skattesänkningarna har en god effekt när det gäller lönsamheten i att arbeta och en rimlig fördelningsprofil. Det gäller inte minst skatten för pensionärerna med de lägsta inkomsterna.

Förändringarna ska bidra till att främja såväl ett tidigare inträde på arbetsmarknaden som ett senare utträde samt en bättre integration genom att det blir mer lönsamt att arbeta. Genom höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt uppmuntras fler till ökat ansvar, förkovran och vidareutveckling i arbetslivet.

Jag vill gärna betona att jag ser positivt på de steg som regeringen tagit när det gäller att sänka skatten i form av bland annat fyra jobbskatteavdrag och fyra skattesänkningar för pensionärer. Dock ska vi arbeta vidare.

Jag vill se en parlamentarisk översyn av skatterna med fokus på att återgå till principerna för 1990/91 års skattereform. Givet utsikterna för de offentliga finanserna anser jag inte att slopad värnskatt ska prioriteras i dagsläget, men i det långa loppet kan inte Sverige i en global ekonomi ha en särskild straffskatt på högre utbildning, ansvarstagande och framgångsrika entreprenörer.

De skattesänkningar som bör ske är ytterligare steg av sänkt inkomstskatt för pensionärer (personer över 65 år) som förbättrar köpkraften samt självbestämmandet över den egna pensionsinkomsten, vidare sänkt skatt på låga inkomster, i syfte att det ska löna sig ännu bättre att gå från arbetslöshet till arbete och för att fler ska kunna försörja sig på sina egna inkomster utan att vara beroende av kompletterande bidrag. Dessutom höjd lägre skiktgräns för den statliga inkomstskatten så att färre betalar statlig skatt. I detta inkomstskikt finns många som vid ett steg uppåt i karriärstegen inte får ut särskilt mycket mer efter skatt vid normala lönehöjningar.

Därför föreslår jag en bred parlamentarisk skatteöversyn under nästa mandatperiod. En återgång till det ursprungliga målet om att maximalt 15 procent av inkomsttagarna ska betala statlig inkomstskatt är önskvärd. Ett mål bör dessutom vara att ingen ska betala mer än 50 procent i högsta marginalskatt, förutsatt att det går att hitta en långsiktig finansiering för sådana förändringar.

Stockholm den 24 augusti 2012

Caroline Szyber (KD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en bred parlamentarisk skatteutredning under nästa mandatperiod med inriktning i enlighet med motionens intentioner.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag, Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.