Till innehåll på sidan

Samordnad upphandling av vindkraftverk

Motion 2005/06:N471 av Jan Lindholm och Ulf Holm (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2005-10-05
Hänvisning
2005-10-13
Bordläggning
2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tiden är mogen för en samordnad upphandling av vindkraftverk.

Bakgrund

Den globala oljeproduktionen står nu i sin pik och inom en snar framtid kommer den årliga produktionsvolymen att långsamt eller snabbt minska. Utvecklingsländernas intåg på den globala oljemarknaden de senaste åren och då inte minst Kinas och Indiens snabbt växande medelklass möjlighet att köpa sig privata bilar gör att konkurrensen om de sista oljedropparna snabbt tilltar.

Kärnkraften bygger även den på en ändlig resurs. Kända och brytvärda uran­fyndigheter till dagens prisnivå motsvarar drygt 100 års drift av befintliga reaktorer i världen. Eftersom kärnkraften endast står för ca 4 % av den globala energi­produktionen så kan den självklart inte bli mer än en marginell spelare i ersättningen av oljan. Även om fattigare uranfyndigheter tas i anspråk med betydligt större ingrepp med markförstöring som följd och ett betydligt högre råvarupris så skulle kärnkraft ändå aldrig kunna bidra med mer än en mindre del av det energibortfall som oljan lämnar efter sig.

Nya energislag är därför nödvändiga. Och det är bråttom. För varje år blir det dyrare att bygga upp ny energiteknik eftersom det åtgår energi för att göra det. Vindkraften är nu så pass utvecklad att en större satsning borde göras. Ett problem är då som med all ny teknik att priset inledningsvis är ganska högt. Med olika former av subventioner har teknik och produktionskapacitet vuxit. Idag finns ett antal större företag som är verk­samma på området så det borde nu vara dags att pröva vad som är möjligt att åstad­komma med en samordnad upphandling.

Nutek genomförde på sin tid ett antal lyckade samordnade upphandlingar. Om vi minns rätt var man väldigt framgångsrik med en upphandling av kyl och frys som innebar ett språng i teknikutvecklingen och stora besparingar för kunderna. Det som är mest känt är de två upphandlingarna man gjorde av bilar med alternativa bränslen. Utan den samordnade upphandlingen kanske vi inte hade haft möjlighet att som privatperson köpa en E85:a idag.

Förslag till åtgärd

Modellen samordnad upphandling borde användas på vindkraftsområdet. Företag, kommuner och andra intressenter skulle genom ett lämpligt statligt verk samordnas för en teknikupphandling med framåtsyftande kravspecifikationer för ökat energiutbyte ur vinden, lägre produktionskostnader, hållbarare material och allt vad man nu kan hitta på. Man skulle genom att som köpare förbinda sig att köpa ett större antal verk under en längre tid kunna ge oerhört goda förutsättningar för en företagare som vill ha en stabil grundproduktion i sin verkstad. Förslagsvis skulle man kunna sikt in sig på att försöka få ett kontrakt på minst 50 vindkraftverk per år i exempelvis 6 år.

Med 2 MW:s turbiner skulle det innebära 100 nya MW per år eller motsvarande ersättningen av Barsebäck 2 efter dessa 6 år. Med tidigare erfarenhet från samordnade upphandlingar borde resultatet kunna bli en kostnadssänkning motsvarande ca 20 % dels i form av lägre produktionskostnader men även i form av en bättre fungerande produkt.

Modellen med intresseföreningar eller lokala bolag som äger och driver vindkraftverk bör stödjas inom ramen för en sådan upphandling. Det är viktigt att ny teknik vinner acceptans och då är ekonomin viktig. Att många kan bli sina egna elleverantörer och faktisk tjäna en slant på det är inte fel. För att sådana föreningar skall kunna delta i en samordnad upphandling kan det vara nödvändigt att staten utvecklar en form av särskilda investeringslån för vindkraft.

Stockholm den 5 oktober 2005

Jan Lindholm (mp)

Ulf Holm (mp)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tiden är mogen för en samordnad upphandling av vindkraftverk.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.