Säkra Sveriges framtida elförsörjning

Motion 2012/13:N296 av Jenny Petersson m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av utbyggnad av svensk kärnkraft.

Motivering

I Hallands län finns idag fyra kärnkraftsreaktorer i drift. Erfarenheterna av Ringhals kärnkraftverk är goda, och det finns anledning att även i framtiden fortsätta satsa på svensk kärnkraft.

För såväl svenska företags konkurrenskraft som svensk basindustri (skogen, kemin, gruvorna och stålet), är alliansregeringens beslut att öppna för att ersätta befintliga kärnkraftsreaktorer mycket välkommet. Beslutet innebär en stor seger för Sveriges konkurrenskraft. Idag sysselsätter basindustrin över 400 000 människor, och tillgången till en stabil och trygg energiförsörjning är direkt avgörande för dessa företag och deras anställda. Samtidigt är det viktigt att alltid våga lyfta blicken bortom det omedelbara och redan nu skapa förutsättningar för framtidens energimarknad i Sverige.

Kärnkraften står för nästan hälften av Sveriges energibehov, och även om det ständigt sker tekniska innovationer som minskar förbrukningen ser vi en utveckling där energibehoven ökar. Det bör därför ske en ansvarsfull utbyggnad av kärnkraften. Lösningarna är flera, men måste också vara kostnadseffektiva för att inte belasta skattebetalarna. Det är viktigt att inga statliga stöd eller subventioner påräknas för detta. Sverige skulle kunna bli ett föregångsland i Europa och världen med billig och säker tillgång till klimatsmart energiproduktion. Möjligheten för Sverige att bli en exportör av el bör inte uteslutas.

Den svenska elmarknaden har sedan den 1 november 2011 delats upp i fyra prisområden. Skälen till denna uppdelning var att uppfylla EU:s regelverk samt att stimulera till investeringar i kraftproduktion och förstärkning i elnätet där det idag finns begränsningar.

Precis som flera förutspådde har Energimarknadsinspektionens analys visat att stora prisskillnader har uppstått mellan norra och södra Sverige under de första månaderna efter uppdelningen. Detta har bidragit till stora konsekvenser för kunderna i södra Sverige som fått betydande elprishöjningar.

Detta beror på att det råder obalans i det svenska elsystemet, som blev än mer påtagligt efter den ansvarslösa stängningen av Barsebäck. Villkoren för svenska företag måste nu förbättras för att företagen i södra Sverige ska kunna hävda sig. Framtidens energimarknad bör fortsätta att vila på olika pelare med bland annat förnybar energiproduktion. Det är samtidigt ofrånkomligt att kärnkraften även i fortsättningen kommer att vara en betydelsefull pelare under en överskådlig framtid.

Sveriges åldrande reaktorer har orsakat allt större problem de senaste åren. Driftstopp riskerar att leda till lägre effektivitet, högre elkostnader och på sikt sämre säkerhet. Istället för fortsatta reparationer är den bästa investeringen att bygga nya kärnkraftsreaktorer som ersätter de gamla. Svenska industriföretag arbetar i dag hårt med energieffektivisering och minskad elkonsumtion, men det finns inga skäl att tro att vi kan spara oss ur vårt växande elbehov. Beslutet om framtidens energiproduktion måste fattas av dagens beslutsfattare. Därför bör vi snarast påbörja en utbyggnad av den svenska kärnkraften.

När en nybyggnad blir aktuell är det viktigt att aspekten spillvärme från kärnkraftverken inte glöms bort. År 2009 var energiförlusterna i kärnkraftverken 97 TWh. Det är jämförbart med att svenska hushåll använder 82 TWh om året för uppvärmning. Endast en bråkdel av den här energin, som i huvudsak består av uppvärmt kylvatten, tas till vara på idag. Det beror på att kostnaderna för att bygga om våra befintliga reaktorer så att man kan ansluta dem till ett fjärrvärmenät är för stora. Sveriges långsiktiga energistrategi bör innefatta nya kärnkraftverk, som mycket effektivt kan producera säkrare och billigare el.

Stockholm den 28 september 2012

Jenny Petersson (M)

Henrik von Sydow (M)

Anne Marie Brodén (M)

Michael Svensson (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av utbyggnad av svensk kärnkraft.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.