Till innehåll på sidan

Rovdjurscentrum i Järvsö

Motion 2000/01:MJ813 av Sven Bergström (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2000-10-05
Granskning
2000-10-11
Hänvisning
2000-10-11
Bordläggning
2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att etablera ett svenskt rovdjurscentrum vid Järvzoo i Järvsö.
Motivering
I utredningen Sammanhållen rovdjurspolitik (SOU 1999:146) föreslås att
staten bör bidra till att inrätta ett eller flera rovdjurscentrum i landet. Här
pekas också ut lämpliga ställen för att etablera ett sådant centrum. Järvzoo
pekas ut som en av flera tänkbara platser.
Avsikten med ett rovdjurscentrum är att skapa ett nav kring vilket
information och undervisning om våra rovdjur kan kretsa. Syftet skall bl a
vara att förbättra allmänhetens kunskaper om och förståelse för de stora
rovdjuren och deras roll i vår natur.
I samarbete mellan Länsstyrelsen i Gävleborg, Järvzoo djurpark och
Ljusdals kommun har en förstudie gjorts om möjligheterna att skapa ett
rovdjurscentrum enligt ovan i anslutning till Järvzoo befintliga djurpark.
Den utförda förstudien visar att Järvzoo har goda förutsättningar att bli ett
mycket väl fungerande och passande rovdjurscentrum. Här finns på plats i
befintlig djurpark redan många av de rovdjur och bytesdjur som berörs.
Dessutom finns samtliga av de aktuella rovdjuren björn, varg, lo och järv i
vilt tillstånd i landskapet.
Järvsö ligger mycket väl till ur geografisk synpunkt och här finns en
allmänt väl utbyggd fysisk infrastruktur inklusive tågstopp i samhället. Runt
djurparken i Järvsö som på några år etablerat sig som en mycket väl ansedd
djurpark, finns också mycket kompetent personal för ändamålet. Det är därför
ett nationellt intresse att gå vidare med utvecklingen av Järvzoo och också
låta djurparken byggas ut till ett svenskt rovdjurscentrum.

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att etablera ett svenskt rovdjuscentrum vid Järvzoo i Järvsö.
  Behandlas i
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att etablera ett svenskt rovdjurscentrum vid Järvzoo i Järvsö.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.