Till innehåll på sidan

Rovdjurscentrum i Järvsö

Motion 2000/01:MJ803 av Patrik Norinder och Anne-Katrine Dunker (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2000-10-05
Granskning
2000-10-11
Hänvisning
2000-10-11
Bordläggning
2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att det inrättas ett rovdjurscentrum i anslutning till Järvzoo
Hälsingland.
Rovdjurscentrum
Remisstiden för utredningen "Sammanhållen
rovdjurspolitik" (SOU 1999:
146) gick ut vid midsommar i år. Utredningen föreslår att
"staten bör bidra till att inrätta ett rovdjurcentrum".
Förhoppningsvis kommer berört departement med förslag
snarast utan dröjsmål. Vi anser att detta är ett projekt som
har stort allmänt intresse genom att belysa rovdjurens
situation i Sverige. Mycket okunskap florerar i debatten som
skulle kunna tillrättaläggas genom fördjupad forskning och
information om rovdjuren. Vår uppfattning är att ett
rovdjurscentrum bör komma till stånd.
Val av etableringsort
Utredningen pekar på att vissa förutsättningar bör vara för
handen vid en etablering. Vi delar utredningens uppfattning
om kriterierna. Dessa är:
- Det bör vara beläget i ett område där det förekommer rovdjur - men ändå
så tillgängligt att det finns ett brett besöksunderlag från åtminstone något
av våra storstadsregioner.
- Det bör finnas djur av de olika arterna i hägn.
- Man bör kunna erbjuda kvalificerade föreläsare.
- Man bör kunna erbjuda guidade turer i fält för att t.ex. titta på spår eller
pejla märkta djur.
- Man bör ha kapacitet att följa och samarbeta med viltforskningen.
Man bör kunna hålla en hög kvalitativ och aktuell hemsida på Internet.
Med dessa punkter framför ögonen skulle man kunna tro att
utredningen redan bestämt sig för att förlägga
rovdjurscentret vid Järvzoo, i Järvsö, Hälsingland.
Förutsättningarna stämmer helt in på den profil som Järvzoo
har.
Förekomsten av rovdjuren i länet och området är vida känt och behöver
knappast kommenteras. Som kuriosa kan nämnas att björn, varg och lo har
förekommit i vilt tillstånd i närheten av båda motionärernas hem, Hälsingland
respektive Gästrikland. Att Järvzoo ligger mycket geografiskt väl till torde
vara oomtvistligt. Det ligger i norrländsk skogsbygd, men ändå nära till de
stora befolkningscentrena i Mälardalen. Kommunikationsmöjligheterna i tid
till Stockholms- och Uppsalaområdet är mycket goda med snabba järnvägs-
och vägförbindelser. Detsamma gäller även för kommunikationerna norrut.
Järvsö ligger dessutom i fjällområdenas vägsträckning där såväl vinter- som
sommarturister trafikerar.
Den kanske största fördelen med Järvzoo är att det redan i dag är en
åretruntanläggning som har specialiserat sig på den svenska djurvärlden. I dag
finns alltså redan kunskapen om att ha rovdjur i hägn. Utöver detta har också
Järvzoo de viktigaste bytesdjuren i såväl hägn som närhet i vilt tillstånd.
Detta
är en styrka för förståelsen mellan rovdjur och bytesdjur.
Vad gäller forskningsmöjlighet och Internetkunnandet ligger Järvsö mycket
väl till. I regionen finns, genom bland annat fältstationerna och i Boda och
Sunnäs samt Naturbruksgymnasiet i Ljusdal, en lokal tradition med inriktning
på viltforskning och natur- och jaktfrågor. Jakt och natur ligger i hälsingens
själ och kultur.
Med vissa kompletteringar av lokaler för information, utställningar, upp-
levelserum och föreläsningssalar, arbetsrum, referensbibliotek m.m. blir Järv-
zooanläggningen ett attraktivt och väl fungerande rovdjurscentrum. Vi förelår
att det inrättas ett rovdjurscentrum i anslutning till Järvzoo Hälsingland.

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det inrättas ett rovdjurscentrum i anslutning till Järvzoo Hälsingland.
  Behandlas i
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det inrättas ett rovdjurscentrum i anslutning till Järvzoo Hälsingland.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.