Privatisera distriktsveterinärverksamheten

Motion 2020/21:2892 av Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att privatisera distriktsveterinärverksamheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns över 400 statliga distriktsveterinärer i Sverige, och verksamheten bedrivs på ett nittiotal olika orter. Distriktsveterinärernas främsta uppdrag är att i första hand bedriva sjukvård samt hålla jour för lantbrukets djur. Om det finns djurskyddsskäl eller om annan djursjukvård inte kan anvisas ska alla djur, inklusive sällskapsdjur och hästar, erbjudas djursjukvård. I detta fall finns det olika tolkningar av veterinärernas uppdrag.

Den statliga veterinärverksamheten har med tiden alltmer kommit att innebära djursjukvård för sällskapsdjur och hästar, vilka inte betecknas som produktionsdjur i lantbruket. Detta beror på att andelen lantbruksdjur i distriktsveterinärernas verksamhet successivt har minskat sedan lång tid tillbaka, och behandling av sällskapsdjur är nödvändig för att fylla distriktsveterinärernas arbetstid. Idag finansieras de statliga distriktsveterinärerna med djurägaravgifter och med statliga anslag. De sistnämnda används i stor utsträckning till att investera i utrustning avsedd för vård av sällskaps­djur.

Detta leder framför allt till en snedvriden konkurrens men ibland även till mot­sättningar mellan statliga distriktsveterinärer och privatpraktiserande veterinärer. Dagens statliga anslag till distriktsveterinärorganisationen subventionerar en verk­samhet som bedrivs i konkurrens med privata veterinärer.

Idag är det i praktiken distriktsveterinärerna som sköter tillsynen över samma djur och djurhållning som man även konkurrerar med de privata veterinärerna om. Där­igenom är de djurägare som riskerar att få anmärkningar existerande eller potentiella kunder, vilket kan komma att påverka distriktsveterinärens hantering av ärendet. Det kan potentiellt även bli ett problem vid en eventuell rättslig process. Den här tillsynen har tidigare dömts ut av såväl Sveriges Veterinärförbund som EU-kommissionen, vilka pekat på att kontrollverksamheten bör skiljas från den praktiska djursjukvården.

I ett läge där staten är i behov av ytterligare resurser för att ha råd med grund­läggande välfärd vore det rimligt att genom en privatisering av den kliniska verk­samheten minska onödiga utgifter, som dessutom snedvrider sund konkurrens mellan veterinärer i hela landet. Regeringen bör därför återkomma med förslag med syftet att privatisera den svenska kliniska distriktsveterinärverksamheten.

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att privatisera distriktsveterinärverksamheten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.