Till innehåll på sidan

Premiepensionssparande

Motion 2000/01:Sf237 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
2000-10-05
Granskning
2000-10-11
Hänvisning
2000-10-11
Bordläggning
2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att premiepensionsmedel skall få placeras i s.k. ideella fonder.
Motivering
Det ideella arbetet är en viktig förutsättning för ett levande och
medmänskligt samhälle och det finns all anledning för staten att
underlätta detta arbete. Många regler och förordningar fungerar idag som
ett hinder för ideella organisationers utveckling. Dessa bör snabbt
undanröjas.
I det nya reformerade pensionssystemet kan den enskilde välja att placera
en viss del av premiepensionen själv. Märkligt nog får den enskilde inte välja
att placera premiepensionsmedel i så kallade ideella fonder där medel kan
delas ut till andra än fondandelsägarna. Skälet för detta skulle vara att ett
sparande i ideella fonder innebär att pensionsspararen avstår från en hög
avkastning, vilket i sin tur kan innebära att den enskilde kan komma att
behöva annat ekonomiskt stöd av det offentliga. Det borde emellertid vara
upp till den enskilde att välja fonder med olika riskprofil. Även människor
som väljer högriskfonder kan hamna i trångmål, men få ifrågasätter denna typ
av sparande.
Idag sparar mer än 100.000 svenskar i flera mycket populära ideella
fonder. Detta innebär att välbehövliga pengar tillkommer viktiga
verksamheter. Istället för att motarbeta sparande i ideella fonder bör detta
uppmuntras. Viljan att spara med såväl hjärna som hjärta är inget riksdagen
ska stå i vägen för. Riksdagen skulle genom att tillåta pensionssparande med
detta alternativ visa att vårt framtida samhälle ska präglas av medmänsklighet
och uppmuntran av ideella insatser.
Om ideella fonder inte finns med som ett alternativ för
premiepensionssparande kan det på sikt påverka de ideella fondernas
fortlevnad. I sämsta fall riskerar intresset för dessa fonder att minska, då det
kan hävdas att de inte "godkänts" av staten.
I ett betänkande, 1999/2000:SfU06, medger socialförsäkringsutskottet att
sparande i ideella fonder utgör ett populärt inslag för den breda allmänheten.
Utskottet har även förståelse för att det framstår som svårbegripligt om en
sådan möjlighet inte skulle finnas inom ramen för pensionssparandet i
premiepensionssystemet.
Vidare säger utskottet att de ideella fondernas betydelse för samhällsnyttan
är utomordentligt stor och medel från dessa finansierar väsentliga delar inom
exempelvis medicinsk forskning och olika miljöprojekt. Enligt utskottets
mening vore det olyckligt om sparandet inom ramen för premiepensionssy-
stemet skulle få den effekten att sparande i ideella fonder i mer betydande
omfattning skulle komma att minska. Utskottet anser med beaktande av det
anförda att denna fråga särskilt bör följas upp.
Vår uppfattning är att reglerna redan nu bör ändras.

Stockholm den 28 september 2000

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att premiepensionsmedel ska få placeras i så kallade ideella fonder
  Behandlas i
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att premiepensionsmedel skall få placeras i s.k. ideella fonder.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.