Övervakning av tung trafik

Motion 2018/19:1228 av Jan R Andersson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-27
Granskad
2018-11-27
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av övervakningen av tung trafik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett växande problem i samhället är de lagbrott som begås på våra vägar, inte minst i samband med transporter med tung trafik. Överskridna hastighetsbestämmelser, fusk med kör- och vilotidsregler är inte bara allvarliga säkerhetsrisker utan snedvrider också konkurrensen och bidrar till dåliga förutsättningar för de åkare och chaufförer som sköter sig.

Polisens möjligheter att ingripa mot dessa brott har ökat under senare år, bland annat genom att man nu har möjlighet att klampa lastbilar när man bedömer att det är den enda åtgärden som kan få stopp på den olagliga aktiviteten.

Polisen har dock svårt att, bland alla andra uppgifter, prioritera övervakningen av den tunga trafiken. Här behöver man tänka nytt för att få till stånd en effektiv övervakning. Det handlar om att bygga ut och förfina den automatiska trafiksäkerhetskontrollen, exempelvis vägkameror, men även andra vägar bör prövas. En sådan skulle kunna vara att inrätta en särskild enhet inom Polismyndigheten med ansvar för att beivra och utreda dessa brott. Här kan man titta på erfarenheterna från Tyskland där man sedan länge har en sådan polisenhet, BAG. Alternativt skulle man kunna delegera delar av trafikövervakningen till exempelvis Trafikverket eller någon annan myndighet med kompetens om vägtrafiken. Övervakningen av den tunga trafiken fungerar inte tillfredsställande idag och regeringen bör därför göra en översyn av hur den ska kunna förbättras.

 

 

Jan R Andersson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av övervakningen av tung trafik och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.