Översyn av varför kvinnor är mer sjukskrivna än män

Motion 2018/19:2757 av Sultan Kayhan (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-30
Granskad
2018-11-30
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över varför kvinnor är mer sjukskrivna än män och vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska hälsoklyftan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män. Försäkringskassans siffror från 2017 visar, mätt som sjukpenningtal, att kvinnors sjukfrånvaro är dubbelt så hög som mäns.

Sjukskrivning drabbar individen hårt. Den som är sjukskriven får lägre inkomst och sämre pension. Den som är sjukskriven går miste om det sociala sammanhanget som arbetsplatsen kan erbjuda och riskerar att bli isolerad. Värst är förmodligen det lidande som sjukdomar medför. När det är många fler kvinnor som är sjukskrivna under en väldigt lång tid, bidrar det även till ökad ojämställdhet mellan könen.

Socialstyrelsen uppskattar att omkring 11 000 kvinnor sjukskrivs varje år till följd av våld i nära relationer. En person som utsätts för våld och hot blir ännu mer isolerad och riskerar ännu större utsatthet vid sjukskrivning. Våld och hot är en av orsakerna till att fler kvinnor är sjukskrivna. Det är också en väldigt viktig anledning att bryta den negativa trenden.

Arbetsmiljö och arbetsvillkor är en annan viktig faktor. Men kanske finns det aspekter som ännu är okända. Det kan också finnas skillnader i förväntningar utifrån olika könsnormer som sätter mer press på vissa än andra. Även osakliga könsskillnader i bemötande från hälso- och sjukvården kan vara avgörande. Undersökningar visar att kvinnor och män får olika behandlingar vid sjukdom och att läkare sjukskriver kvinnor och män olika.

De åtgärder som tagits hittills verkar inte ha brutit den negativa trenden. Därför är det dags att se över varför kvinnor är mer sjukskrivna än män och göra det utifrån kvinnors hela livssituation för att kunna vidta mer träffsäkra åtgärder. Utgångspunkten måste vara ett mål om ett friskare samhälle och att förebygga sjukdom så långt det går.

 

 

Sultan Kayhan (S)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över varför kvinnor är mer sjukskrivna än män och vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska hälsoklyftan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.