Översyn av det svenska skattesystemet

Motion 2012/13:Sk209 av Jacob Johnson m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-09-24
Numrering
2012-09-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över det svenska skattesystemet.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en probleminventering av det svenska skattesystemet.

Motivering

Vänsterpartiet motionerade under allmänna motionstiden 2011 om tillsättandet av en parlamentarisk utredning för att se över det svenska skattesystemet. Sedan den stora skattereformen för drygt tjugo år sedan har stora förändringar genomförts. Exempel på detta är differentierad moms, avdragsrätt för vissa tjänsteköp (RUT och ROT) och införandet av jobbskatteavdraget. Därför menar Vänsterpartiet att en utvärdering av dagens system behövs. Översynen bör vägledas av principer om enkelhet, neutralitet och likformighet, skatt efter bärkraft samt främja folkhälsa, en god miljö och klimatomställning (se motion 2011/12:Sk291 Översyn av det svenska skattesystemet).

Även Socialdemokraterna och Miljöpartiet lyfte frågan om en översyn av skattesystemet i sina motioner. Likaledes har många organisationer utanför de politiska partierna gjort detta, t.ex. Finanspolitiska rådet, LO, Saco och Almega för att nämna några.

Utskottet avvisade förslaget om en parlamentarisk utredning utan någon argumentation i sak, vilket framgår av betänkande 2011/12:SkU13. Ett mycket märkligt förfarande med tanke på den breda debatt som förs i samhället. Under kammardebatten i ärendet argumenterades det dock mot förslaget. Företrädare för regeringspartierna menade bl.a. att det inte finns en gemensam vilja och inriktning för översynen bland riksdagens partier och att skattesystemet i dag inte har några kända problem.

Vänsterpartiet inser naturligtvis att en översyn av skattesystemet i form av en parlamentarisk utredning kommer att kräva ett omfattande arbete, och därtill svåra överväganden. Det kommer självfallet också att finnas olika åsikter. Men att kräva att det ska finnas en samsyn över partigränserna på hur skattesystemet eventuellt ska förändras innan man kan göra en översyn är ett anmärkningsvärt synsätt, menar vi. I så fall krävs ju knappast någon utredning överhuvud taget.

En parlamentarisk utredning för att se över det svenska skattesystemet bör tillsättas. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

En framkomlig väg för att lösa det politiska dödläget i denna viktiga fråga kan vara att genomföra en inledande probleminventering av det svenska skattesystemet. En sådan inventering skulle även innehålla en beskrivning av utvecklingen i vår omvärld och inte minst beakta de utmaningar som klimatomställningen ställer oss inför. På grundval av denna probleminventering kan sedan en parlamentarisk utredning tillsättas. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 24 september 2012

Jacob Johnson (V)

Ulla Andersson (V)

Josefin Brink (V)

Rossana Dinamarca (V)

Christina Höj Larsen (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över det svenska skattesystemet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en probleminventering av det svenska skattesystemet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.