Ostkustbanan

Motion 2020/21:2099 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör undersöka möjligheten till en snabbare utbyggnad av Nya Ostkustbanan, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Längs Norrlandskusten finns en befolkningskoncentration med ca 750 000 invånare. Där finns också en betydande del av svensk basindustri, industri med hög tillväxtpoten­tial. En nödvändig förutsättning för fortsatt gynnsam utveckling för regionen är tillgång­en till effektiv infrastruktur. Hög kapacitet och pålitlig trafik på järnväg är avgörande för utvecklingen av såväl näringslivet som samhället i övrigt. Till detta kommer de stora och oomtvistliga klimat- och miljöfördelarna med transporter på järnväg.

Den norrländska basindustrin är en av de viktigaste motorerna för tillväxten i landet och dess produkter fraktas idag till en betydande del på järnväg. Företagen beräknar dess­utom att godsvolymerna kommer att öka med cirka 50 procent fram till år 2025. Gods­transporterna från skogsindustrin ut till världsmarknaden ger jobb och exportinkomster för vår välfärd. Bristerna i godstransportsystemet är dock i dagsläget så omfattande att tillväxten hämmas, inte bara i Norrland utan i hela landet. Detta medför negativa konse­kvenser för miljö och klimat och inte minst för trafiksäkerheten på grund av att trans­porter med lastbil ökar.

En investering i högre kapacitet i infrastrukturen efter Norrlandskusten är därför absolut nödvändig.

Även för att öka kapaciteten för persontransporter och därmed vidga de befintliga arbetsmarknadsregionerna krävs en kraftigt utbyggd järnvägskapacitet. Utvidgade arbets­marknadsregioner är en förutsättning såväl för hög sysselsättning som för näringslivets kompetensförsörjning. 

Bottniska korridoren är en av Europeiska unionen, genom det så kallade TEN-T-programmet, prioriterad transportkorridor som binder samman råvaruproduktionen i norra Sverige med förädlingsindustrin och marknaden i södra och mellersta Sverige och i Europa. Det är den dominerande godskorridoren i norra Europa och består av Norrbotnia­banan, Botniabanan, Ådalsbanan och Ostkustbanan. Korridoren fortsätter genom gods­stråket Bergslagen vidare till anslutningen mot Nordiska triangeln i Mjölby.

Mot den bakgrunden är det av yttersta vikt att regeringen tillser att Ostkustbanan prioriteras. Att Botniabanan har byggts är positivt, men den behöver en bättre koppling till det nationella järnvägsnätet.

När Botniabanan och Ådalsbanan är i bruk blir Ostkustbanans roll som en länk mellan norra och södra Sverige ännu tydligare. Idag är banan överbelastad i hela sin sträckning och det finns ett mycket begränsat utrymme för fler transporter. Därför krävs dubbelspår på hela Ostkustbanan för att behoven av mer trafik och kortare restider ska kunna tillgodoses.

I dag finns en etappindelning av utbyggnaden av Ostkustbanan som möjliggör en betydligt snabbare utbyggnad än som tidigare planerats.

I den situation Sverige nu befinner sig i är en tidigarelagd investering i kapacitets­utbyggnad på Ostkustbanan ett av de mest lämpade objekten för att gynna sysselsätt­ning, miljö och klimat och stärkta förutsättningar för näringslivets utveckling.

 

 

Ingemar Nilsson (S)

 

Elin Lundgren (S)

Kristina Nilsson (S)

Malin Larsson (S)

Patrik Lundqvist (S)

Åsa Lindestam (S)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör undersöka möjligheten till en snabbare utbyggnad av Nya Ostkustbanan, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.