Till innehåll på sidan

Ostkustbanan

Motion 2018/19:2122 av Ingemar Nilsson och Malin Larsson (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-29
Granskad
2018-11-29
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för prioriterade investeringar i Ostkustbanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utmed Norrlandskusten finns en befolkningskoncentration med ca 750 000 invånare. Där finns också en betydande del av svensk basindustri, industri med hög tillväxt­potential. En nödvändig förutsättning för fortsatt gynnsam utveckling för regionen är tillgången till effektiv infrastruktur. Hög kapacitet och pålitlig trafik på järnvägar är helt avgörande för utvecklingen av såväl näringslivet som samhället i övrigt. Till detta kommer de ovedersägliga klimat- och miljöfördelarna med transporter på järnväg.

Basindustrin i norr är en av de viktigaste motorerna för tillväxten i landet och dess produkter fraktas till en betydande del på järnväg. Företagen beräknar dessutom att godsvolymerna kommer att öka med cirka 50 procent fram till år 2025. Godstrans­porterna från skogsindustrin i Västernorrland ut till världsmarknaden ger jobb och exportinkomster för vår välfärd. Bristerna i godstransportsystemet är dock så omfattande att tillväxten hämmas, inte bara i Norrland utan i hela landet. Detta medför negativa konsekvenser även för miljön och trafiksäkerheten på grund av att transporter med lastbil ökar.

En investering i högre kapacitet i infrastrukturen efter Norrlandskusten är därför absolut nödvändig.

Bottniska korridoren är en av Europeiska Unionen, genom det så kallade TEN-T-programmet prioriterad transportkorridor, som binder samman råvaruproduktionen i norra Sverige med förädlingsindustrin och marknaden i södra och mellersta Sverige och i Europa. Det är den dominerande godskorridoren i norra Europa och består av Norrbotniabanan, Botniabanan, Ådalsbanan och Ostkustbanan. Korridoren fortsätter genom godsstråket Bergslagen vidare till anslutningen mot nordiska triangeln i Mjölby.

Mot den bakgrunden är det av yttersta vikt att regeringen tillser att Ostkustbanan prioriteras i det pågående arbetet med den nu gällande infrastrukturplanen.

Att Botniabanan har byggts är positivt, men den behöver en bättre koppling till det nationella järnvägsnätet.

När Botniabanan och Ådalsbanan är i bruk blir Ostkustbanans roll som en länk mellan norra och södra Sverige ännu tydligare. Idag är banan överbelastad mellan Sundsvall och Hudiksvall och det finns ett mycket begränsat utrymme för fler transporter. Därför krävs dubbelspår på hela Ostkustbanan för att behoven av mer trafik och kortare restider ska kunna tillgodoses.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för prioriterade investeringar i Ostkustbanan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.