Till innehåll på sidan

Ostkustbanan

Motion 2017/18:736 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-29
Granskad
2017-09-30
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att infrastrukturplaneringen bör genomföras på ett sätt som ger förutsättningar för investeringar i Ostkustbanan i Västernorrlands län och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utmed Norrlandskusten finns en betydande befolkningskoncentration, ca 750 000 invånare. Dessutom finns en stor del av svensk basindustri med hög tillväxtpotential längs den norrländska kusten. En nödvändig förutsättning för fortsatt gynnsam utveckling för regionen är tillgången till effektiv, konkurrenskraftig infrastruktur. Hög kapacitet och pålitlig trafik på järnväg är helt avgörande för utvecklingen av såväl näringslivet som samhället i övrigt.

Industrin i norra Sverige, inte minst basindustrin, är en av de viktigaste motorerna för tillväxten i hela landet och dess produkter fraktas till stor del på järnväg. Företagen beräknar dessutom att godsvolymerna kommer att öka med cirka 50 procent fram till år 2025. Transporterna från skogs- och pappersindustrin i Västernorrland ut till världsmarknaden ger jobb och exportinkomster som är med och finansierar vår gemensamma välfärd. Bristerna i godstransportsystemet är dock i dag så omfattande att tillväxten hämmas, inte bara i Norrland utan i hela landet. Detta medför negativa konsekvenser även för miljön och trafiksäkerheten på grund av att transporterna med lastbil ökar. En investering i högre kapacitet i infrastrukturen efter hela Norrlandskusten är därför nödvändig.

Bottniska korridoren är en transportkorridor som binder samman råvaruproduktionen i norra Sverige med förädlingsindustrin och marknaden i södra och mellersta Sverige och i Europa. Det är den dominerande godskorridoren i norra Europa och består av Norrbotniabanan, Botniabanan, Ådalsbanan och Ostkustbanan. Korridoren fortsätter genom godsstråket Bergslagen vidare till anslutningen mot nordiska triangeln i Mjölby. EU är berett att stödja byggandet av ett antal transportkorridorer på järnvägar, däribland Bottniska korridoren, genom det så kallade TEN-T-programmet. Av den anledningen och eftersom järnvägsinvesteringar för att vara effektiva och ekonomiskt motiverade måste fungera i hela stråk, är det av yttersta vikt att regeringen tillser att Ostkustbanan inryms i den kommande infrastrukturplanen.

Botniabanans tillkomst är positiv, men den behöver en bättre koppling till det nationella järnvägsnätet. För att kunna nyttja Botniabanan fullt ut måste den kompletteras med investeringar i Ådalsbanan och Ostkustbanan.

När Botniabanan och Ådalsbanan är i bruk blir Ostkustbanans roll, sträckan från Härnösand till Gävle, som en länk mellan norra och södra Sverige ännu tydligare. Idag är banan överbelastad mellan Sundsvall och Hudiksvall och det finns ett mycket begränsat utrymme för fler transporter. Därför krävs dubbelspår på hela Ostkustbanan för att behoven av mer trafik och kortare restider ska kunna tillgodoses. Genom ökad kapacitet på en fungerande järnväg utmed hela norrlandskusten ökar svensk industris konkurrenskraft, de positiva klimateffekterna ökar påtagligt och arbetsmarknads- och studieregionerna växer.

Så utvecklas Sverige.

 

 

Ingemar Nilsson (S)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att infrastrukturplaneringen bör genomföras på ett sätt som ger förutsättningar för investeringar i Ostkustbanan i Västernorrlands län och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.