Till innehåll på sidan

Ökande skydd av värdefull jordbruksmark

Motion 2010/11:C229 av Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-22
Numrering
2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att värdefull jordbruksmark bör få ett ökat skydd och att markens avkastningsförmåga i högre grad ska beaktas vid beslut om exploatering av jordbruksmark för andra ändamål.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reglerna som gäller skyddet mot exploatering av värdefull jordbruksmark för andra ändamål bör ses över.

Motivering

Jordbruksmark är en knapp naturresurs som i allt högre grad går hopplöst förlorad för produktion av råvaror till mat och energi. Detta är en negativ utveckling som kan få mycket oönskade konsekvenser på sikt, eftersom bebyggd åkermark aldrig kan återställas. Därför behöver värdefull jordbruksmark få ett ökat skydd i lagstiftningen.

I miljöbalkens 6 kap. finns ett regelverk för miljökonsekvensbeskrivningen (mkb) och dess utformning. Där finns beskrivet när en mkb ska göras och vad den ska beakta. Regelverket är relativt detaljerat gällande vad som måste beaktas men nämner inte eventuell minskad möjlighet att i framtiden producera råvaror för livsmedel eller energi på marken. Detta är olyckligt och rimligtvis borde markens betydelse för livsmedels- eller energiproduktion beaktas mer då den är av vital betydelse för framtiden. Dessutom bör det tydligare framgå att vid exploatering av jordbruksmark för andra ändamål, ska markens avkastningsförmåga beaktas. Det leder i sin tur till att man i första hand bör välja att exploatera icke jordbruksmark och i andra hand, om så är nödvändigt, alltid välja den mark med lägst avkastning som står till buds.

Detta beroende på den framtida stora efterfrågan på livsmedel som befolkningsökning och ökad levnadsstandard kommer att leda till, samt som en konsekvens vid fortsatt omställning till ekologisk produktion, eftersom den typen av produktion ger lägre avkastning. Likaså kräver den pågående omställningen från fossil energi till bioenergi att åkermarkens betydelse måste uppmärksammas bättre. Det borde därvid vara självklart att produktion av mat och energi ska ges en större betydelse och vikt än de flesta alternativa användningar av marken.

Det är känt att åtskilliga hektar av högproduktiv mark av våra bästa åkerjordar exploateras varje år. Detta kan på sikt få allvarliga effekter för livsmedelsförsörjningen. Hur kommunerna hanterar frågan om exploatering av värdefull åkermark är därför mycket viktigt att följa upp. I maj 2009 presenterades Miljöprocessutredningen. Utredningen framförde att reglerna som gäller skyddet mot exploatering av värdefull jordbruksmark för andra ändamål bör ses över och föreslog dessutom en skärpt kontroll av tillämpningen av dessa regler. Det är ett förslag som sammanfaller väl med intentionerna i denna motion.

Bebyggd åkermark kan aldrig återställas, men bevarad mark kan ges olika roller i framtiden.

Stockholm den 18 oktober 2010

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att värdefull jordbruksmark bör få ett ökat skydd och att markens avkastningsförmåga i högre grad ska beaktas vid beslut om exploatering av jordbruksmark för andra ändamål.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reglerna som gäller skyddet mot exploatering av värdefull jordbruksmark för andra ändamål bör ses över.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.