Obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram för barn

Motion 2020/21:1756 av Erik Ottoson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka förutsättningar som finns för att göra det allmänna vaccinationsprogrammet obligatoriskt för alla barn och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska se över vilka sanktionsmöjligheter som krävs gentemot föräldrar som vägrar låta sina barn delta i det allmänna vaccinationsprogrammet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om desinformation rörande vaccinationer och svensk sjukvård samt om behovet av ett arbete mot detta och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till de lagändringar som krävs för att möjliggöra vaccination av barn då endast en av vårdnadshavarna godkänner detta, även för andra vaccinationer än de som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Som jag beskrivit även i tidigare motioner har Sverige varit ett land där vaccinering av barn men även vuxna ansetts vara normalt och fullt naturligt. Nära nog alla barn har tagit del av det allmänna vaccinationsprogrammet och som följd av detta har antalet farliga smittsamma sjukdomar hållits på en låg nivå i Sverige. Detta har varit av avgörande betydelse för den svenska folkhälsan och begränsningen av smittspridning.

Under senare år har dock ett motstånd mot vaccinationer vuxit fram på ett oroande sätt. Utbrott av sjukdomar som vi trodde var utrotade i Sverige har inträffat, och på sociala medier sprids en alltmer omfattande desinformation om vaccin, dess beståndsdelar och påstådda bieffekter. Själva grunderna för västerländsk medicin ifrågasätts och alternativa fakta åberopas som sanningar till men för små barn vars föräldrar avstår från att vaccinera barnen inom ramen för det allmänna vaccinations­programmet. Desinformationen som ligger till grund för detta är därför direkt farlig för enskilda barn men också för folkhälsan nationellt. En ogrundad skepsis mot vaccination slår som hårdast mot de som av hälsoskäl är mest utsatta för smittor såsom barn och äldre.

I flera andra länder såsom Tyskland, Frankrike och Italien anses det allmänna vaccinationsprogrammet vara så avgörande för folkhälsan och den enskildes hälsa att det är obligatoriskt för alla barn att delta om inte hälsoskäl förhindrar detta. I vissa länder förekommer dessutom böter för föräldrar som inte låter sina barn vaccineras.

Sverige är ett land som har legat i framkant vad gäller folkhälsoarbete och vi har dragit stora fördelar av detta. När delar av detta nu hotas av organiserad desinformation och ogrundad skepsis mot vaccinationer som tjänat oss väl krävs att samhället agerar för att slå vakt om såväl folkhälsan som den enskildes rätt till en god hälsa, oaktat föräldrarnas egna preferenser, uppfattningar och missuppfattningar.

Regeringen bör därför inleda ett arbete för att inför riksdagen presentera lagstiftning i syfte att göra det allmänna vaccinationsprogrammet för barn obligatoriskt. Regeringen bör även se över vilka sanktioner som bör införas mot föräldrar som vägrar låta sina barn vaccineras. Därutöver bör regeringen inleda ett mer effektivt och målmedvetet arbete med att motverka desinformation som syftar till ett osakligt motstånd mot vaccinationer och svensk sjukvård.

Utöver vad som ovan beskrivs, vilket jag föreslagit även i tidigare motioner, kan konstateras att det idag finns barn som går ovaccinerade på grund av att den ena föräldern motsätter sig vaccination och på så vis hindrar den andra föräldern från att skydda gemensamma barn mot dessa sjukdomar. Detta försätter föräldern som vill vaccinera barnen i en ohållbar situation där man förhindras från att göra vad som enligt omfattande forskning och beprövad erfarenhet är bäst för barnet. Mot bakgrund av detta bör regeringen även ta initiativ till de nödvändiga lagändringar som krävs för att möjlig­göra vaccination av barn då endast en av vårdnadshavarna godkänner detta, även för andra vaccinationer än de som ingår det allmänna vaccinationsprogrammet.

 

 

Erik Ottoson (M)

 

 

Yrkanden (4)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka förutsättningar som finns för att göra det allmänna vaccinationsprogrammet obligatoriskt för alla barn och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska se över vilka sanktionsmöjligheter som krävs gentemot föräldrar som vägrar låta sina barn delta i det allmänna vaccinationsprogrammet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om desinformation rörande vaccinationer och svensk sjukvård samt om behovet av ett arbete mot detta och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till de lagändringar som krävs för att möjliggöra vaccination av barn då endast en av vårdnadshavarna godkänner detta, även för andra vaccinationer än de som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.