Till innehåll på sidan

Obligatorisk kameraövervakning på slakterier

Motion 2020/21:3044 av Annicka Engblom och Ulrika Heindorff (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa obligatorisk kameraövervakning på slakterier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Nederländerna har myndigheterna och slakteribranschen kommit överens om att fri­villigt införa övervakningskameror på samtliga slakterier i landet. Den ansvarige ministern har dock inte uteslutit att lagstifta om obligatorisk kameraövervakning om inte överenskommelsen efterlevs.

I augusti 2017 meddelade den brittiska regeringen att obligatorisk kameraöver­vakning införs i brittiska slakterier i samband med att striktare djurskyddsregler för lantbruks- och sällskapsdjur infördes. Tidigare fanns möjligheten för slakterierna till frivillig kameraövervakning, men då detta inte bedömdes ha önskad effekt skärptes reglerna. Även Frankrike har lagstiftat om kameraövervakning och så sent som förra året införde vårt grannland Norge detsamma efter reaktionerna i en dokumentär om de verkliga förhållandena inom norsk grishantering.

Sverige, som gör anspråk på att ha världens bästa djurskydd, bör gå samma väg. Jordbruksverket har, innan det nya etiska rådet finns på plats, valt att driva igenom många förslag på förändrade regleringar på kort tid trots massiv kritik från remissin­stanserna.

Sverige bör lära av länder som går före i djurskyddsfrågor och enligt samma modell införa kameraövervakning på alla utrymmen i slakterier där levande djur hålls. Över­vakningen kan ske av särskilt utbildade veterinärer. I det fall oegentligheter och brott mot bestämmelser eller lag upptäcks kan slakteriet bötfällas, licenser dras in eller brotts­utredningar inledas.

I ett svenskt system bör av Livsmedelsverket godkända veterinärer samt möjligen ansvariga för tillsynen på länsstyrelsen få tillgång till det filmade materialet. I Stor­britannien är det Food Standards Agency (FSA) och Official Veterinarians (OV) som har tillgång till informationen. Syftet är att se till att djurskyddsbestämmelserna tillämpas på rätt sätt.

Förslaget om kameraövervakning av slakterier har välkomnats av brittiska veterinär­förbundet och andra. Även företrädare för svenska veterinärer och Sveriges Lantbruks­universitet (SLU) har ställt sig positiva till om kameraövervakning av svenska slakterier skulle införas. Med dokumentation kan man då säkerställa att hanteringen av slakt­djuren sker enligt fastställda, etiska regler. I kombination med en nolltolerans för överträdelser skulle detta kunna förbättra svenskt djurskydd och öka förtroendet för svensk livsmedelsproduktion.

I en tidigare riksdagsbehandling av denna motion konstateras att den nya kamera­bevakningslagen (prop. 2017/18:231) underlättar möjligheterna till och tillståndsför­farandet av att införa kameraövervakning på slakterier. Däremot kommenteras frågan om obligatorisk kameraövervakning på slakterier inte närmare, varför denna motion efterlyser ett mer precist ställningstagande.

 

 

Annicka Engblom (M)

Ulrika Heindorff (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa obligatorisk kameraövervakning på slakterier och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.