Nya jobb i ett modernare Sverige

Motion 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
Motion till riksdagen

2012/13:Fi303

av Åsa Romson m.fl. (MP)

Nya jobb i ett modernare Sverige

MP1001

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 4

3 Nya jobb i ett modernare Sverige 7

4 Fortsatt oro – det ekonomiska läget 8

4.1 Svag konjunktur globalt och i Sverige 8

4.2 Svåra problem på arbetsmarknaden 9

4.3 De offentliga finanserna 10

4.4 Hushållens ekonomi 11

4.5 Miljöpartiets bedömning av det ekonomiska läget 11

4.5.1 Offentliga finanser, överskottsmålet och
konjunkturpolitiken 11

4.5.2 Den ekonomiska utvecklingen på längre sikt 13

4.6 Den bredare bilden – nya välfärdsmått behövs 13

5 Nya jobb – behovet av grön strukturpolitik och investeringar 14

6 Nya jobb – grön industripolitik 15

7 Nya jobb – småföretagande 16

7.1 Sänkta

Yrkanden (36)

 • 1
  Riksdagen beslutar om de riktlinjer för den ekonomiska politik och den budgetpolitik som föreslås i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 1 120 miljarder kronor för 2013, 1 135 miljarder kronor för 2014 och 1 160 miljarder kronor för 2015.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2013 i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4
  Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2013 i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5
  Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2014, 2015 och 2016 i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om en grön innovationsfond.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om sänkt arbetsgivaravgift för småföretag.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 8
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om slopat sjuklöneansvar för företag med tio anställda eller färre.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 9
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om slopad arbetsgivaravgift för unga arbetslösa.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 10
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om traineeplatser i näringslivet och välfärden.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 11
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med ett förslag till utformning av ett klimatpolitiskt ramverk.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 12
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag på åtgärder för minskad energianvändning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 13
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om åtgärder för ökad produktion av förnybar energi.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 14
  Riksdagen avslår regeringens förslag om vidareutveckling av JAS 39 Gripen E.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 15
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om satsningar på utbyggnad av järnväg, klimatsmart kollektivtrafik och cykel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 16
  Riksdagen avslår regeringens förslag om höjningar av banavgifterna.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 17
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om en lastbilsskatt.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 18
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om en "snålbilstrappa".
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 19
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om ett samlat program för kompetens-, yrkes- och löneutveckling för lärare.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 20
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om att inrätta ett nationellt kunskapscentrum, bestående av aktörer på bygg- och bostadsmarknaden, med fokus på att möjliggöra en ökad byggnadstakt av hyresbostäder lämpliga för unga och studenter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 21
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om ökad bemanning inom äldreomsorgen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 22
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om satsning på personal i äldreomsorgen i form av en arbetstidsförkortning med bibehållen lön.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 23
  Riksdagen avslår regeringens förslag om vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 24
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om förändringar i sjukförsäkringen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 25
  Riksdagen begär att regeringen återkommer med lagförslag om egenföretagares rätt att erhålla graviditetspenning som kan träda i kraft 2013.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 26
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om förändringar i arbetslöshetsförsäkringen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 27
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av en hälsomiljard.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 28
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en höjning av underhållsstödet.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 29
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta en folkhälsokommission.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 30
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om skattereduktion för ensamstående med försörjningsansvar som har sina barn boende hos sig under hela eller delar av året.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 31
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag i linje med vad som anförs i avsnittet Skatter.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 32
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om internationella klimatåtgärder.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 33
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kulturarbetarnas villkor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 34
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad skyddstakt för biologisk mångfald och skydd av skog.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 35
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade resurser för modersmålsundervisning och svenska för invandrare (sfi).
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 34.1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad skyddstakt för biologisk mångfald och skydd av skog.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.