Nordiskt nätverkscentrum på Musikhögskolan Ingesund

Motion 2019/20:872 av Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-01
Granskad
2019-10-01
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för etableringen av ett nordiskt nätverkscentrum på Musikhögskolan Ingesund och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det nordiska samarbetet vilar på en historisk, språklig och inte minst kulturell gemenskap. Det nordiska kultursamarbetet utgör därför en hörnsten i den gemenskap som binder samman de nordiska länderna. Det nordiska kultursamarbetet har stort inflytande på sin omvärld och är en stark markör för Nordens attraktionskraft i internationella samman­hang. Det refereras ofta till det nordiska popundret och många nordiska musiker och tonsättare åtnjuter högt internationellt anseende. Ett utökat nordiskt samarbete inom högre utbildning och forskning kring musik bör därför vara en viktig prioritering för det nordiska kultursamarbetet.

Av de sju musikhögskolor som finns i Sverige innehar Musikhögskolan Ingesund det starkaste nordiska inslaget. Dess geografiska närhet från Arvika till Norge gör att det finns ett stort antal norska studenter på musikhögskolan. Men även de andra nordiska länderna är representerade bland de 320 studenterna. Musikhögskolan ingår också i nätverket Norden Plus som ger studenterna möjlighet att läsa på andra nordiska musikhögskolor. Vidare medverkar musikhögskolan även i projektet Music Ecosystems Inner Scandinavia (MECO) som syftar till att vidareutveckla musikbranschen i inre Skandinavien genom ökad kunskap och innovationskraft.

Det finns därför starka skäl att bygga vidare på den omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet med nordisk klangbotten som bedrivs vid Musikhögskolan Ingesund om man vill främja det nordiska kultursamarbetet. Detta kan med fördel göras genom att ett nordiskt nätverkscentrum etableras på Musikhögskolan Ingesund, där professionella musiker från de nordiska länderna återkommande kan träffas för att utbyta färdigheter, dela kompetenser, prova ny teknik eller bedriva gemensam produktion av musik. Ett sådant centrum skulle kunna bidra till innovationskraft inom de kreativa näringarna och skapa förutsättningar för att stärka det nordiska varumärket inom musiken. Ett nordiskt nätverk skulle även kunna tillgodose att Musikhögskolan Ingesund, med högre utbildning och forskning som grunden för sin verksamhet, även har förmågan att tydligare främja innovation och produktion inom musiken.

 

 

Pål Jonson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för etableringen av ett nordiskt nätverkscentrum på Musikhögskolan Ingesund och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.