Natosamarbete med Finland

Motion 2015/16:520 av Allan Widman (FP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-02
Granskad
2015-10-02
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utgångspunkten för det fortsatta bilaterala samarbetet med Finland och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Natos HNS-avtal bör vara utgångspunkten för ett traktatsenligt, fördjupat försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete mellan Sverige och Finland, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige undertecknade den 4 september 2014 ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd (Host Nation Support – HNS). Avtalet syftar till att säkerställa att värdlandet kan lämna effektivt stöd för militär verksamhet på sitt territorium i samband med övningar, krishanteringsinsatser eller andra insatser.

 

Regeringen skriver i sin proposition Försvarspolitisk inriktning (2014/15:109) att ett avtal om värdlandsstöd skapar förutsättningar för att öka förmågan att ge och ta emot militärt stöd i linje med den solidariska säkerhetspolitiken och förenklar övningssamarbetet.

 

Avtalet förutsätter vissa lagändringar och en lagstiftningsprocess är påbörjad. Avtalet kommer därför att underställas riksdagen innan det kan träda i kraft. Regeringen anser att det är prioriterat att vidta de förberedelser som behövs för att säkerställa att Sverige, vid tidpunkten för ikraftträdandet, kan uppfylla sina åtaganden enligt samförståndsavtalet med Nato om värdlandsstöd.

 

Den så kallade inriktningspropositionen innehåller även långtgående ambitioner såvitt avser Sveriges och Finlands bilaterala försvars- och säkerhetssamarbete. Enligt regeringen ska samarbetet med Finland omfatta även planering och förberedelser för hävdandet av respektive lands territoriella integritet och utövande av rätten till självförsvar enligt artikel 51 i FN-stadgan (s. 8 och 24).

 

Även ett bilateralt nära samarbete med ett annat partnerland kommer med all sannolikhet att kräva ett icke oväsentligt lagstiftningsarbete. Allrahelst som regeringens ambitioner avseende Finland synes mera långtgående än med Nato.

 

HNS-avtalet är det mest beprövade och praktiska instrument som finns för samarbete på försvars- och säkerhetsområdet. Därtill är det författat på engelska, vilket torde underlätta när två länder med i grunden olika språk ska förhandla fram detaljerade och ofta känsliga delar i ett samarbetsavtal.

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utgångspunkten för det fortsatta bilaterala samarbetet med Finland och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Natos HNS-avtal bör vara utgångspunkten för ett traktatsenligt, fördjupat försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete mellan Sverige och Finland, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2017/18:UU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.