Till innehåll på sidan

Nationellt rovdjurscentrum i Värmland

Motion 2000/01:MJ822 av Lisbeth Staaf-Igelström m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2000-10-05
Granskning
2000-10-11
Hänvisning
2000-10-11
Bordläggning
2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om inrättandet av ett nationellt rovdjurscenter i Värmland.
Inrättande av ett nationellt rovdjurscenter i
Värmland
Rovdjursutredningen föreslår att ett nationellt informationscenter inrättas
i Sverige. The Big Four of Scandinavia, Värmlands rovdjurscenter som
ligger mitt i de djupa värmländska skogarna i Hagfors kommun, anser vi
motsvarar det behov som efterfrågas i utredningen.
Under en projekttid på tre år har det skapats ett upplevelse- och kunskaps-
center om Skandinaviens fyra stora rovdjur: björn, varg, järv och lo, nu kallat
The Big Four of Scandinavia. Rovdjurscentrets huvudsyfte är att förmedla
kunskap och information om de fyra stora rovdjuren på ett neutralt sätt. Det
finns möjligheter att utveckla centret då det är beläget i en anläggning och en
miljö där det finns konferensfaciliteter (restaurang, boende och
samlingslokaler), på nära håll finns också flera stugbyar. På lämpligt sätt går
det att inhysa både stora och små grupper som kan bli aktuellt för t ex
forskare, informatörer, studerande vid universitet och högskolor samt
kursdeltagare.
Centret har byggts upp med stöd av EU-medel under en treårsperiod där
Hagfors kommun och Länsstyrelsen i Värmland har varit de viktigaste
nationella finansiärerna. Den 13 maj 2000 öppnade rovdjurscentret för
allmänheten och har under de tre första månaderna varit välbesökt av såväl
spontanturism som konferensgrupper samt skol- och ungdomsgrupper.
The Big Four of Scandinavia ligger på Nygård i Ekshärad, mitt i
Värmland, ca 10 mil norr om Karlstad. Nygård är en före detta
lanthushållsskola i genuin värmländsk miljö med Klarälven och storskogen
som grannar. Med tanke på centrets geografiska placering så är det en fördel
med att alla fyra djuren finns i centrets närhet. Det är när människa
konfronteras med rovdjuren som debatten startar och då behovet av kunskap
först uppstår. Här i Värmland förs den hetaste debatten om vargen just för att
den har sitt kärnområde här.
Eftersom syftet med centret är att förmedla information om de fyra
rovdjuren har hela anläggningen anpassats för just det ändamålet. Det gäller
såväl byggnaden, tekniken som personaltillsättningen. The Big Four of
Scandinavia förhåller sig neutralt och bedriver en faktabaserad
kunskapsöverföring. Idag förmedlas informationen i basutställningen som
innehåller foton, filmer, text och uppstoppade djur. The Big Four of
Scandinavia anordnar även föreläsningar i ämnet och har i samarbete med
Grimsö forskningsstation exkursioner i fält. Under sommaren har ett
utbildningsprogram för barn i förskole- till högstadieåldern påbörjats. På
centret vidareutvecklas "Barnens rovdjurscenter" genom att man kompletterar
utbildningsprogrammet. Dels kommer det att byggas en lek- och
informationsslinga utomhus, dels kommer undervisningsmaterialet
kontinuerligt att förnyas. Ett referensbibliotek ska fyllas med mer
facklitteratur och multimediesalen kommer att färdigställas både med
hårdvara och utbildningsprogram i syfte att kunna förmedla budskapen på
olika sätt för att nå så stora grupper som möjligt.
The Big Four of Scandinavia har under kommande treårsperiod en budget
som möjliggör den fortsatta utvecklingen av programverksamheten. Rov-
djurscentret kommer då att fungera som ett EU-mål 2-projekt.
Programverksamheten kommer att fördjupas genom att utveckla samarbetet
mellan olika aktörer inom både forsknings-, utbildningsvärlden och
konferens- och besöksnäringen. Basutställningen är flexibel och kommer
varje år att fokusera på olika teman. Till exempel blir år 2001 "Vargens år".
Genom det övergripande temat utvecklas basutställningen och den
kompletteras med tillfälliga utställningar som anknyter till ämnet.
Den fina och genomarbetade verksamhet som bedrivs på The Big Four of
Scandinavia uppfyller och motsvarar mycket väl det behov som efterfrågas i
Rovdjursutredningen och vi föreslår utifrån detta att ett nationellt rovdjurs-
center inrättas vid The Big Four of Scandinavia i Hagfors kommun i
Värmland!

Stockholm den 2 oktober 2000
Lisbet

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inrättandet av ett nationellt rovdjurscenter i Värmland.
  Behandlas i
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inrättandet av ett nationellt rovdjurscenter i Värmland.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.