Till innehåll på sidan

Nationell tillgänglighetsdatabas

Motion 2007/08:So443 av Maria Lundqvist-Brömster m.fl. (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-04
Numrering
2007-10-05
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta en nationell tillgänglighetsdatabas.

Motivering

Cirka 20 % av Sveriges befolkning mellan 16 och 64 år har någon form av funktionsnedsättning. 68 % av dem som har funktionshinder deltar på arbetsmarknaden. Det pågår ett omfattande arbete inom olika områden för att genomföra den nationella handlingsplanen. För sex år sedan antogs den nationella handlingsplanen för handikappolitiken, ” Från patient till medborgare” (prop. 1999/2000:79). Trots att planen togs för sex år sedan återstår det mycket att göra. Här krävs en kraftsamling från regering och riksdag, kommuner, landsting /regioner.

Tillgänglighetsfrågorna är mycket viktiga. Tillgängligheten är helt avgörande för att man som funktionshindrad ska kunna leva ett självständigt liv. Här har privat såväl som offentlig sektor ett ansvar för att riva hinder och istället åstadkomma full delaktighet. Här krävs både skärpt lagstiftning samt användbara metoder för att mäta att utvecklingen går åt rätt håll. Hur den fysiska miljön i vårt samhälle är utformad är oerhört viktigt för att man som funktionshindrad ska kunna ta del av de faciliteter, den service och det utbud som ett samhälle har att erbjuda. Många gånger krävs inte några stora projekt för att åtgärda miljöer och skapa en god tillgänglighet. Det är många gånger inte heller resurskrävande. Däremot krävs en samordning av alla berörda parter där den samlade handikapprörelsen har en viktig roll. I Västra Götalandsregionen har man upprättat en tillgänglighetsdatabas. Arbetet görs tillsammans med Handikappkommittén i Västra Götaland, Västsvenska Turistrådet och den samlade handikapprörelsen, kommunerna och företagen. Arbetet innebär att man tittar på varje verksamhet i t.ex. en kommun, man inventerar verksamheten och beskriver den så väl att alla besökare själva ska kunna fatta beslut om de kan besöka platsen eller inte. Genom att ha upprättat en databas kan varje kommun och företagare själva uppdatera tillgänglighetsinformationen och på ett enkelt sätt ändra i databasen vid förändringar vad gäller tillgänglighet. Denna databas används av privata och offentliga aktörer. Den ger en enhetlig information till brukarna och en god kunskap om den egna verksamhetens tillgänglighet. Tillgänglighetsdatabasen beskrivs utifrån fem svårigheter som representeras av symboler. Dessa är att se, höra, tåla vissa ämnen, röra sig, bearbeta och tolka information. Besökaren fattar själv beslut. Det är webbaserad information på svenska, lättläst svenska och engelska. Den kan även läsas av talsyntes. Systemet är öppet för alla aktörer. Kvalitetssäkring av databasen pågår kontinuerligt. I dag ingår 16 kommuner i Västsverige, turistföretag, landsbygdsbutiker i hela Sverige, Västra Götalandsregionens verksamheter samt Tranås kommun och Västerbottens turistföretag i denna databas. Intresset är även stort från andra regioner i Sverige.

Detta koncept som utvecklats i Västra Götaland är mycket uppskattat, och funktionshindrade får på detta sätt en mycket tydlig och konkret information om en verksamhet som man kommer att besöka. Tyvärr har många kommuner och landsting inte påbörjat något av detta arbete. Informationen är långt ifrån heltäckande och når inte ut till de grupper som behöver tillgänglighetsinformation. Det ser helt enkelt mycket olika ut i landet vad gäller tillgänglighet.

Med hänvisning till ovanstående och det uppdrag som ligger i nationella handlingsplanen bör riksdagen ge regeringen till känna att inrätta en nationell tillgänglighetsdatabas.

Stockholm den 3 oktober 2007

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta en nationell tillgänglighetsdatabas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.