Till innehåll på sidan

Nationell samling för en stärkt livsmedelsförsörjning

Motion 2021/22:3857 av Kalle Olsson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Granskad
2021-10-05
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att vidta åtgärder för en mer robust livsmedelsproduktion och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett av de mest grundläggande behoven för oss människor är tillgången till vatten och mat. Även om Sverige når en acceptabel självförsörjningsgrad på vissa varor, exempel­vis spannmål, morötter, ägg och mejeriråvaror, är livsmedelsproduktionen en del i en globalt integrerad marknadsekonomi. Vi är exempelvis beroende av import av insats­varor som drivmedel och foder till jordbruket; stora delar av produktionen, liksom det fåtal centrallager som utgör det sista ledet innan livsmedlen når butikerna, hanteras av det privata näringslivet.

Det går således inte att peka ut ett enskilt område som svaret på en mer robust livsmedelsförsörjning, utan betinget är precis så utmanande som det beskrivs i regeringens livsmedelsstrategi: Hela livsmedelskedjan bör vara så robust att även allvarliga påfrestningar och störningar kan klaras med rimliga konsekvenser för samhället.

Det finns emellertid några områden som är särskilt viktiga att belysa. Dels behöver målen och ansvaret för livsmedelsförsörjningen tydliggöras. Dels behövs ett system med lagerhållning av nödvändiga livsmedel och insatsvaror. Vi behöver också säker­ställa att det finns tillräckligt med arbetskraft i hela produktionskedjan.

Sverige befinner sig i ett nytt säkerhetspolitiskt läge. I totalförsvarspropositionen för åren 2021–2025 fastslås att risken för att landet kan drabbas av ett väpnat angrepp inte kan uteslutas. Enligt samma proposition sägs att vår försörjningsberedskap behöver anpassas för att kunna möta en säkerhetspolitisk kris som pågår under minst tre månader och som allvarligt kommer att störa samhällets funktionalitet. Därutöver medför klimat­förändringarna, med torka och missväxt, större risker för den globala livsmedels­produktionen. En utveckling med minskad produktion av vissa råvaror och störningar i den globala handeln kommer ofrånkomligen att påverka Sverige.

Livsmedel är en existentiell nödvändighet. Vi behöver därför ta höjd för att svårare tider kan komma.

 

 

Kalle Olsson (S)

 

ClasGöran Carlsson (S)

Heléne Björklund (S)

Mattias Ottosson (S)

Niklas Karlsson (S)

Paula Holmqvist (S)

Solange Olame Bayibsa (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att vidta åtgärder för en mer robust livsmedelsproduktion och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.