Näringspolitikens inriktning

Motion 2022/23:935 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-22
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitikens inriktning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna är i grunden ett marknadsliberalt och handelsinriktat parti. Skapandet av ett gott näringslivsklimat för att såväl nya som gamla företag ska kunna verka och växa. Sveriges anor som en innovationsdriven nation ska fortleva och prioriteras. Det är entreprenörer som skapar nya affärsmöjligheter och som lägger grunden för nya innovativa företag i Sverige. Det är viktigt med tydliga och långsiktiga spelregler för hela näringslivet, för såväl stora som små företag, och det är angeläget att företagen ges möjligheter att verka på en marknad med tydliga ramverk men utan onödigt regelkrångel. Det är så framtidens välstånd byggs.

Svensk industri

Sveriges industriföretag är vitala för den svenska ekonomin och välfärden. I miljöerna kring industrin växer många av framtidens företag fram. På industriområdet har Sverigedemokraterna presenterat en industristrategi med en lång rad sammanhängande förslag med målet att stoppa industrijobbens flykt utomlands samt att återta sådana jobbmöjligheter. Detta vill vi åstadkomma genom strategiskt viktiga vägval och prioriteringar och vi arbetar konsekvent för att få upp dessa frågor på den politiska dagordningen.

Regelbördan

För näringslivsklimatet som helhet ska en offensiv politik för att förenkla regelbördan och minska de administrativa kostnaderna för landets företag prioriteras. Större krav ska ställas på konsekvensutredningarna vid införande av nya regler och det behövs ett systematiserat arbete med att ta bort regler där kostnaderna överstiger nyttan och där näringslivsorganisationerna ska få ett formaliserat mandat att sätta agendan.

Små och medelstora företag

De flesta nya arbetstillfällen skapas i växande småföretag; det är dessa företag som har stått för en stor del av sysselsättningstillväxten under tidigare högkonjunkturer. Småföretag har en nyckelroll för Sveriges väg mot ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Näringspolitiken bör därför inriktas på att ta bort de hinder som finns för att därigenom få fler små företag att starta och växa. Generella satsningar på små och medelstora företag förordas, vilket kommer att gynna alla branscher och företagare.

Energi

För ett konkurrenskraftigt näringslivsklimat i Sverige är tillgången till och priset på energi helt centralt. På detta område pekar trendlinjerna åt fel håll och Sverige riskerar stora bakslag kopplade till en oansvarig och ideologiskt driven energipolitik. Energi-politiken måste bidra till att det levereras elkraft med hög leveranssäkerhet till konkurrenskraftiga priser, vilket måste vara en helt central utgångspunkt i energipolitiken.

Skatterna

I en värld med globala värdekedjor är skattenivåerna direkt påverkande på företagens konkurrenskraft. Sänkta skatter kommer i många fall därmed att öka skatteintäkterna såväl som företagens vinster. Skattepolitiken måste därför syfta till konkurrenskraftiga skatter som inte avviker från omvärlden på ett sätt som försvårar företagande i Sverige.

Kapitalförsörjning

Det är angeläget med en fungerande kapitalförsörjning så att nya och expanderande företag inte bromsas. Svensk ekonomi är beroende av att dessa företag skapar nya arbetstillfällen och vår politik stärker deras kapitalförsörjningsmöjligheter genom t.ex. förbättrade möjligheter till personaloptioner och ett höjt investeraravdrag. Bristande kapitalförsörjning brukar drabba företag i avfolkningsorter hårdare, varför det finns behov av en nationell marknadskompletterande fond med låga avkastningskrav som kan bistå med expansionslån.

Utbildning

Utbildningspolitiken är avgörande för att företag ska få tag på rätt kompetens. De naturvetenskapliga ämnena behöver prioriteras. När det gäller kompetensförsörjning behöver det finnas strukturer och ett förenklat regelverk som gör det möjligt att rekrytera högutbildad arbetskraft på den internationella marknaden.

Forskning

Forskningen är central för näringslivets utveckling och tillräckliga resurser måste avsättas och användas så att forskningen stärker näringslivet. Det senaste decenniet har det visats tecken på att en del företagsforskning lämnar landet för att i stället etablera sig utomlands. Det är en allvarlig signal om att miljön för forskning inom företagsvärlden inte är den bästa. Skattenivåerna för att gynna inhemsk företagsforskning behöver ses över. Även regelverket för att säkerställa att inte regler hämmar, utan stimulerar inhemsk företagsforskning bör ses över.

Infrastruktur

För att näringslivet ska fungera väl krävs det också omtag när det gäller infrastrukturen. Gods måste kunna transporteras och personal måste kunna ta sig till arbetet. Större infrastrukturprojekt behöver i högre utsträckning ställas mot varann tidigt i berednings­arbetet så att de mest lönsamma investeringarna prioriteras.

Handel

Vi tror på och förstår vikten av frihandel. Sverige är ett exportberoende land och det är av yttersta vikt att politiken bidrar till att svenska företag kan verka på den interna­tionella marknaden på ett konkurrenskraftigt sätt. Genom att aktivt förespråka frihandel samtidigt som de handelsavtal som ingås prioriterar en real tillväxt för Sverige kan Sveriges ställning stärkas globalt. Handel är ett demokratiarbete där djuretik, CSR, jämställdhet och miljöaspekter bör vägas in.

 

 

Tobias Andersson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Jessica Stegrud (SD)

Eric Palmqvist (SD)

Anette Rangdag (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitikens inriktning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.