Moderniserad socialtjänst

Motion 2012/13:So372 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en översyn av socialtjänstlagen bör göras i syfte att förenkla för den enskilde att ta del av servicetjänster.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att socialtjänstlagen behöver moderniseras för att ge kommunerna förutsättningar att förenkla sin service till enskilda medborgare och därmed ge människor större möjligheter till egenmakt och inflytande över sitt liv.

Motivering

I Linköpings kommun har man sedan början av 1990-talet praktiserat en modell som ger enskilda tillgång till stödinsatser utan krångliga biståndsbeslut. Den enskilde och utföraren träffar i samråd en överenskommelse om stödet och utifrån detta görs ett serviceavtal för att förtydliga vad insatsen ska innehålla. I inledningsskedet erbjöds personer över 75 år hemtjänst som en serviceinsats, utan krav på biståndsbeslut. Sedan början av 2000-talet har modellen utökats till att även gälla andra delar av socialtjänsten såsom hemtjänsten, familjestödet och hjälp till missbrukare. Idag behövs ingen utredning med bedömning och myndighetsbeslut för att man ska få ta del av kommunens stödinsatser inom dessa områden.

Modellen möjliggör för fler människor att söka stöd och få hjälp i ett tidigt skede. Det finns ingen anledning att misstänka att människor utnyttjar systemet, de allra flesta vill så långt som möjligt klara sig själva. Uppföljningar visar att modellen inte inneburit några ökade kostnader.

Modellen ställer höga krav på information och uppsökande verksamhet. Invånarna i kommunen ska veta vad de har för möjligheter och att de kan söka bistånd om de inte är nöjda med de insatser de får. För behov som inte tillgodoses ska rätten till bistånd alltid finnas kvar.

Det finns dock vissa oklarheter kring rättsläget. En restriktiv tolkning av lagstiftningen kan innebära att individuellt utformat stöd enligt socialtjänstlagen inte kan erbjudas på detta lättillgängliga sätt. Linköpings kommun har under senare tid fått flera synpunkter från Socialstyrelsen och har tvingats genomföra begränsningar av modellen.

Regeringen bör ta initiativ till att en översyn av socialtjänstlagen. Ett förtydligande skulle möjliggöra fortsatta satsningar på servicetjänster som den enskilde kan ta del av efter eget bestämmande och utan biståndsbeslut.

Stockholm den 24 september 2012

Anna-Lena Sörenson (S)

Billy Gustafsson (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Louise Malmström (S)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en översyn av socialtjänstlagen bör göras i syfte att förenkla för den enskilde att ta del av servicetjänster.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att socialtjänstlagen behöver moderniseras för att ge kommunerna förutsättningar att förenkla sin service till enskilda medborgare och därmed ge människor större möjligheter till egenmakt och inflytande över sitt liv.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.